ประชุมปิดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559ภาพกิจกรรม ประชุมปิดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559