พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Short Stay Program in CMU 2016 for Yamagata University, Japan



ภาพกิจกรรม พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Short Stay Program in CMU 2016 for Yamagata University, Japan