กิจกรรมการล้างตลาด ณ ตลาดต้นพยอมภาพกิจกรรม กิจกรรมการล้างตลาด ณ ตลาดต้นพยอม