การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”ภาพกิจกรรม การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”