งานเลี้ยงแสดงความยินดีปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ภาพกิจกรรม งานเลี้ยงแสดงความยินดีปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์