กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557ภาพกิจกรรม กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557