ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-08
 

 
คณะผู้แทนจาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-07
 

 
โครงการ CMU Student Mobility รุ่นที่ ๓ : The Visit to Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-02
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-30
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-27
 

 
การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-25
 

 
การอบรม เรื่อง "การแจ้งซ่อมออนไลน์ การใช้งานเว็บไซต์ใหม่คณะฯ และการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-17
 

 
NPUST Taiwan and CMU Thailand Collaboration Meeting
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-16
 

 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-12
 

 
การอบรมเชิงบรรยาย “สุขลักษณะที่ดี (GHP) / หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-04
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-03
 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-02
 

 
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 3”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-29
 

 
งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-29
 

 
การอบรม “หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 3”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-25
 

 
พิธีรดนำ้ดำหัวคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-23
 

 
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-22
 

 
พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-21
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรระยะที่ 12
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-20
 

 
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-04-13
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>