ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงาน “วิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-02
 

 
การจัดการข้อมูล มคอ. ๓ – ๕ ลงในระบบฐานข้อมูล MIS
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-02
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและงบประมาณ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-07-01
 

 
โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-25
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล Good Practice ด้านการเงินและงบประมาณ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-23
 

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-16
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-15
 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่องระบบคุณภาพด้าน HACCP/BRC/ISO22000 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-11
 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่องระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-09
 

 
การจัดทำสื่อการสอน on-line
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-08
 

 
โครงการอบรมการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทสาครและสมุทรปราการ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-04
 

 
รับการตรวจเยี่ยมเพื่อยืนยันผลการดำเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx จาก สกอ.
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-04
 

 
โครงการอบรมเชิงบรรยาย “สุขลักษณะที่ดี (GHP) / หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร"
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-06-03
 

 
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-29
 

 
โครงการบริการวิชาการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-29
 

 
ให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-28
 

 
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-27
 

 
ให้การต้อนรับ อาคันตุกะจาก Murdoch University, Australia
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-21
 

 
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-16
 

 
กิจกรรมรายงานผลการฝึกงานและงานเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-15
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>