งานบริหารทั่วไป หน่วยทรัพยากรบุคคล
 

หน่วยทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดและให้เป็นไปตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ประหยัดและรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร และของคณะอันพึงมีพึงได้เป็นหลัก สำคัญ


หน่วยทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนราชการ ในสังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในภาระงาน ด้านการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ประกอบด้วยหมวดการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1.หมวดตำแหน่งและอัตรากำลัง การย้ายข้าราชการ

- การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปตั้งจ่ายในหน่วยงานและเปลี่ยนตำแหน่ง
- การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
- การรับโอน-ให้โอนข้าราชการ
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการและลูกจ้าง (ขต/งด) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำปี ๆ ละ 2 ครั้ง
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ (กรณีกลับจากศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประทศ)
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ุเพื่อประกอบการเสนอขอบำเหน็จบำนาญ
- การดำเนินการคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
- การทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
- การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
- การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยโดยได้รับค่าจ้างสูงกว่าคุณวุฒิ
- การเลื่อนค่าจ้าง การปรับค่าจ้าง
- พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินแผ่นดิน)
- ลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
- การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ต่ออายุสัญญาจ้าง 3 ปี)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ต่ออายุสัญญาจ้าง 3 ปี)
- การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
- การเสนอขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
- บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
- การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) ทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง จนถึงการพ้นจาก ราชการ

การสอบคัดเลือกทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกต่อมหาวิทยาลัย
- ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามที่คณบดีสั่งการ
- ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา / คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- ประกาศรับสมัคร
- ดำเนินการรับสมัคร
- ตรวจสอบคุณสมบัติและสรุปรายชื่อผู้สมัคร
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
- จัดทำข้อสอบ
- ดำเนินการสอบคัดเลือก
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปคะแนนสอบ
- ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเงื่อนไข เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
- ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
- ประผลการสอบคัดเลือก
- สรุปผลการสอบคัดเลือก
- ขออนุมัติจ้างพนักงานตามผลการสอบคัดเลือก
- ทำสัญญาจ้างพนักงาน
- การประเมินผล และแจ้งผลการประเมิน
- การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
- การลาออกจากราชการ และตรวจสอบภาระผูกพัน
- มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการ
- การปรับวุฒิข้าราชการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
- กรณีสำเร็จกาศึกษาในประเทศ
- กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
- การเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ
- การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
- การขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
- การขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยและหัวหน้างานเป็นระดับสูงขึ้น
- การแต่งตั้งบุคคลในมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุกาคณะ, หัวหน้าหน่วยงาน
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินแผ่นดิน (โครงการ)
- การประเมินลูกจ้างชั่วคราว
- การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้
- งานบัญชีถือจ่ายค่าจ้างชั่วคราว

2.หมวดวินัยและนิติการ
- งานสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
- งานสัญญารับทุนรัฐบาล สาขาขาดแคลน
- สรุปและเสนอเรื่องแจ้งเวียนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและนิติการ
- การสอบสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
- การสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการโจรกรรม
- การรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการทางวินัย
- การวางมาตรการป้องกันการกระทำผิดวินัยและการแจ้งเวียนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.หมวดพัฒนาและฝึกอบรม
- การขออนุมัติให้ไปศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
- การขออนุมัติไปฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- การขออนุมัติให้อาจารย์ไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ในระหว่างลาศึกษาต่อภายในประเทศ
- การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave)
- การเสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- การเสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการของคณบดี
- การเสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุน โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (UDC)
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลนสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- การลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาออก ลาคลอดบุตรของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
- การรวบรวม จัดทำ และตรวจสอบบัญชีงบเดือนวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะฯ ทุกตำแหน่งเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย
- การเสนอขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ของคณะฯ ทุกตำแหน่งลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว เพื่อไปต่างประเทศระหว่างลา
- การขอหนังสือเดินทาง การขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา ให้บุคลากรของคณะฯ
- การส่งรายงานการไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- การตรวจสอบการลงบันทึกเวลาทำงานในสำนักงานเลขานุการและติดตามใบลาทุกประเภท

4.หมวดทะเบียนประวัติ
- การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำ และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่เสนอขอร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและมงกุฎไทยอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
- เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
- เหรียญจักรพรรดิมาลา
- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งและประกาศคณะฯ
- คำสั่งแต่งตั้งที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองและปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ และปฏิบัติการ)
- การเสนอเรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย
- การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ
- การเพิ่มเติมคุณวุฒิข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และกรรมการประจำคณะ
- การเสนอแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชา
- การเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
- การลาออกจากราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
- การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ (กบข.)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)
- การขอผ่อนผันการรับราชการทหาร
- การจัดทำหนังสือแสดงเจตนา
- ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำเสียชีวิต
- ระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ
- ระบุตัวผู้รับประโยชน์จากกองทุน กสจ. (กสจ.006)
- การรายงานข้ราชการและลูกจ้างประจำเสียชีวิตและขอรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ
- การขอรับเงินกรณีข้าราชการและลูกจ้างเสียชีวิต
- เงินช่วยพิเศษ
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพจากกองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การจัดทำทะเบียนประวัติและบันทึกข้อมูลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำในทะเบียนประวัติ (กม.1 และกบ.1)
- การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
- การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
- การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการจัดทำหนังสือรับรองและหนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดเพื่อสมัครรับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์
ตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อไปศึกษาต่อ
- การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการและอัตราเงินเดือน
- การออกหนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดเพื่อสมัครรับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์
- การออกหนังสือรับรองจากต้นสังกัดเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
- การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่คณะฯ เพื่อขอวีซ่า (เป็นภาษาอังกฤษ)
- การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศใน คอมพิวเตอร์
- การขออนุญาตทำงาน ต่ออายุทำงาน และส่งคืนหนังสืออนุญาตทำงานในราชอาณาจักรของพนักงานมหาวิทยาลัย
- การประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
- การจัดทำทะเบียนผู้ประกันตน
- การแจ้งชื่อผู้ประกันตนที่ยังไมีเคยหรือเคยเป็นผู้ประกันตน
- การขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน
- การเลือกสถานพยาบาลและขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
- การแจ้งการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
- การแจ้งยืนยันผู้ประกันตนที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
- การแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเฉพาะกิจ และ คำสั่งในงานที่รับผิดชอบ เช่นคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและ ลูกจ้างดีเด่น คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ
- การทำข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานขอมาทั้งหมด
- การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่
- การปรับปรุงข้อมูล รายนามอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ การรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ สถานที่ ปีที่สำเร็จ คุณวุฒิอาจารย์ใหม่ รวมทั้งข้อมูล
รายชื่ออาจารย์ เป็นภาษาอังกฤษ ลงฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
- การรวบรวมข้อมูลลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ไปราชการ ณ ต่างประเทศ และภายในประเทศ
- การจัดส่งข้อมูลแนะนำบุคลากรใหม่ลงในเว็บไซต์คณะ

5.หมวดเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและชำนาญการ
- การเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
- การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 6, 7 - 8
- การขึ้นทะเบียนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ
-การประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

6.หมวดธุรการ
- รับเอกสารเข้า
- บันทึกเสนอหนังสือเบื้องต้น
- แจ้งเวียนเอกสารตามที่สั่งการ
- ติดตามเร่งรัดงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
- โต้ตอบเอกสารทั้งภายในและภายนอกในงานที่เกี่ยวข้อง

7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมเป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
- ร่วมเป็นอนุกรรมการระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ร่วมเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- เบิกจ่ายเงินสำหรับกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
- ดำเนินการรวบรวมการเสนอขอรางวัลดีเด่นต่าง ๆ
- ดำเนินการเบิกพัสดุสำหรับใช้ในหน่วย
- กรรมการ / คณะทำงาน กิจกรรมเฉพาะกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย