...
กิจกรรมคณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชรินทร์  ...
ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวด ...
ให้สัมภาษณ์เชิงลึกโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเ ...
รางวัลและผลงาน
รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นคณะที่มีนักศึกษาไป ...
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาล ...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ canva เพื่อการประชาสัมพันธ์ ...

 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Presentation 2021

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

Counter