...

เกี่ยวกับคณะฯ

ทำเนียบคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ ทองศิริ
1.รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ ทองศิริ
พ.ศ. 2536 - 2539
รองศาสตราจารย์ ดร. นัยทัศน์ ภู่ศรันย์
2.รองศาสตราจารย์ ดร. นัยทัศน์ ภู่ศรันย์
พ.ศ. 2540 - 2543
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
3.ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
พ.ศ. 2544 - 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี เห่วซึ่งเจริญ์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี เห่วซึ่งเจริญ
พ.ศ. 2548 - 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ์
5.รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
พ.ศ. 2552 - 2555
 พ.ศ. 2556 - 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ์
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
มิถุนายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน