...คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

ปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 6 หลักสูตร

  สาขาวิชา หลักสูตร ปี
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2561
    วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2556
2 เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร) 2561
    วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร) 2556
3 วิศวกรรมอาหาร วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 2560
    วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 2554
4 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 2560
    วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 2555
5 เทคโนโลยีการบรรจุ วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ) 2560
    วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ) 2555
6 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล วท.บ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล) 2560
    วท.บ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล) 2555
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter