...
กิจกรรมคณะ
ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากกร ...
ประชุมโครงการ ERASMUS+ 2022 ...
นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือ ...
รางวัลและผลงาน
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ ...
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความ ...
รางวัล "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ...

 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Presentation 2021

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

Counter