...

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

School of Agro-Industry

การปรับโครงสร้างองค์กร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน วิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร แบ่งหน่วยงานดังนี้

1.สำนักงานคณะ
2.สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3.ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร


จัดให้มีหน่วยบริการ Call Center เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องหรืองานที่บุคลากรแจ้งใช้บริการ เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ รวมทั้งปรับปรุงอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter