สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 เกี่ยวกับสมาคม
  ประวัติความเป็นมา
  Logo
  ข้อบังคับ
  คณะกรรมการ
  สมาชิก
  รายชื่อตัวแทนรุ่น
เว็บไซค์ที่น่าสนใจ
  ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  web สมาคมศิาย์เก่า ที่กรุงเทพฯ
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวนสมาชิก 51 คน
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2551
 

 

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดที่ 1 ชื่อ เครื่องหมาย สถานที่ตั้งสมาคม

      ข้อ 1 สมาคมมีชื่อว่า “ สมาคมนักศึกษาเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ใช้อักษรย่อว่า
“อก.มช.” มีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Agro Industry   Alumni Association,
Chiang Mai University ” มีชื่อย่อว่า “AGRO-CMU”
      ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมฯ  เป็นภาพช้างชูคบเพลิงอยู่ด้านหน้า ภาพหลังเป็นภาพโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านล่างเป็นชื่อสมาคมฯ เหนือชื่อสมาคมฯ
เป็นชื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มีความหมายว่า นักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่งในความรัก
ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ที่จะร่วมกันจรรโลงและพัฒนาองค์กรนี้ได้รับใช้สังคมไทยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตามตัวอย่างซึ่งปรากฏในข้อบังคับนี้


      ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  50100
      ข้อ 4 วัตถุประสงค์สมาคมเพื่อ
           4.1 เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเผยแพร่วิทยาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรของคณะ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           4.2 เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่เกียรติคุณแห่งสถานศึกษา และสมาชิกของ สมาคมฯ
ผู้ประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
           4.3 เพื่อสร้าง และส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ
           4.4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
           4.5 ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
           4.6 สมาคมฯ จะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือเล่นการพนันทุกชนิดภายในสมาคมฯ เด็ดขาด
หมวด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
สมาคมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมศิษย์เก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100