เรื่อง : ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561)
โดย : ณัฐลักษณ์  บูรณศิลปิน     เขียนเมื่อ : 2018-09-10 16:17:18     คนอ่าน : 211     ความคิดเห็น : 0

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ KM เพื่อให้คณาจารย์ ได้โปรดทราบเป็นข้อมูลต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะฯ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม KM Share & Learn  และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดประกวดรางวัล Best Practice และจัดทำฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

ซึ่งเป็นการประกวดและแสดงผลงานการจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามสายงานของตน การแก้ปัญหาจากการทำงานให้สามารถทำงานง่ายและคล่องตัวมากขึ้น โดยมีบุคลากร สายวิชาการที่ได้รับรางวัล ดังนี้
     
รางวัล Best Practice : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์ 

จากผลงาน “การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 603462 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์”

 http://202.28.24.45/mis/document/file_link/100918_170301.JPG

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : อาจารย์ ดร.มล.ญาศินี จักรพันธ์ 

จากผลงาน “การเรียนการสอนวิชา 601423 สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560”

http://202.28.24.45/mis/document/file_link/100918_170533.pdf

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : อาจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา

จากผลงาน “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 604456 การจัดการผลิตและดำเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร”

http://202.28.24.45/mis/document/file_link/100918_170638.pdf

 

รางวัลชมเชย : อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด

จากผลงาน “การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 602454 การออกแบบโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ” 

http://202.28.24.45/mis/document/file_link/100918_170800.pdf

 

รางวัลชมเชย : อาจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง

จากผลงาน “การจัดทำสื่อการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์”

http://202.28.24.45/mis/document/file_link/100918_170853.pdf

 

รางวัลชมเชย : อาจารย์ ดร.สุคันธา โอศิริพันธ์

จากผลงาน “Teacher’s Experience Skills Show & Share : Student – Centered Learning Approaches กระบวนวิชา 604732 หลักการประเมินความเสี่ยงในอาหาร”

http://202.28.24.45/mis/document/file_link/100918_171031.pdf

 

ผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอ (ไม่เข้าร่วมการประกวดรางวัล) : อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์

จากผลงาน “โครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 602321 จุลชีววิทยาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2559”

http://202.28.24.45/mis/document/file_link/100918_173227.pdf

 

บันทึกข้อมูลโดย

ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน

ผู้ประสานงานในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเลขติดต่อภายใน 48218

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น