เรื่อง : เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean Canvas”
โดย : วรกร  สุพร     เขียนเมื่อ : 2018-10-19 14:55:40     คนอ่าน : 393     ความคิดเห็น : 0

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean Canvas” ให้กับบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย (สวทน.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 4 และห้องโถง ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

เอกสารประกอบ:

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/news_01_detail.php?id_news=2454

 

แสดงความคิดเห็น