เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
โดย : ทับทิม  วจนะพิศุทธิ์     เขียนเมื่อ : 2019-07-08 14:55:32     คนอ่าน : 126     ความคิดเห็น : 0

            การรับของแถม เนื่องจากกรรมการจัดซื้อจัดจ้างบางท่านยังสงสัยว่าเมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้ว การรับของแถมจากบริษัท ฯ ที่เป็นผู้ชนะ หรือที่ได้รับการคัดเลือกแล้วสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร หรือหากกระทำได้จะต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะไม่ขัดต่อ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ.2560 

           ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0505.2/ว 254 ลว 29 พ.ค.2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ.2560 

2. เมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ของแถม และหน่วยงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงความจำนงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 หรือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น การรับของบริจาคหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุ และให้นำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย

       กรรมการจัดซื้อจัดจ้างสามารถรับของแถมได้ แต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะคะ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น