เรื่อง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559
โดย : กรชวัล  กันทา     เขียนเมื่อ : 2015-06-23 16:37:24     คนอ่าน : 208     ความคิดเห็น : 1

           เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 งานนโยบายและแผนฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 2559 ขึ้น  โดยมีบุคลากรในคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการสัมมนา เฉลี่ยทั้ง 2 วัน จำนวน 87 คน

          การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งมองย้อนกลับไปดูผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี และร่วมกันกำหนดแผนงาน  ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนให้คณะ บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

          บรรยากาศในการสัมมนาครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างแพร่หลายและอบอุ่น ในปีหน้าเรามีแผนจะจัดโครงการนี้อีกครั้งเพื่อระดมสมองและจัดทำแผนงานการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะ 2560 – 2563 งานนโยบายและแผนฯ หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือ   ร่วมแรง ร่วมใจ ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะ ของเรา จากพี่น้องชาว อก.ทุกท่าน

 
ความคิดเห็นที่ : 1    ปิยะนุช สวัสดี    เมื่อ :2015-06-23 20:53:44

great!

แสดงความคิดเห็น