เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน
โดย : เบญจวรรณ  เตชะ     เขียนเมื่อ : 2015-12-11 11:31:13     คนอ่าน : 183     ความคิดเห็น : 0

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน  2558  ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคคลที่มีประสบการณ์หลากหลายท่าน มาร่วมเป็นเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ อาทิเช่น พระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง, ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร ภาควิชจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, คุณเสถียร คามีศักดิ์ ที่ปรึกษา ปขมท. เป็นต้น ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจที่สามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย

1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา 

2.  การพัฒนาระบบงานและการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

3. ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข

4.  การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

5.  เทคนิคการเขียนภาระงาน ประเมินตีค่างาน

6. การเขียนโครงการ การติดตาม และการประเมินผลโครงการ

7. สร้างสุขสู่งาน ด้วยการคิดบวก

สรุปการบรรยายจากที่ประชุม  >> download <<

 

แสดงความคิดเห็น