เรื่อง : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน : จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R : Routine to Research)
โดย : กรชวัล  กันทา     เขียนเมื่อ : 2015-12-21 13:56:01     คนอ่าน : 194     ความคิดเห็น : 0

   เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน : จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R : Routine to Research) ณ คณะศึกษาศาสตร์ โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยในวันแรกของการฝึกอบรมจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งประเด็นหลักๆ ในการที่จะเลือกหัวข้อในการทำวิจัยนั้น ควรเลือกมาจากปัญหาที่แท้จริงและต้องรีบแก้ไข รวมทั้งต้องได้ประโยชน์และตรงกับความสนใจของผู้วิจัย และในวันที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย โดยเป็นการแบ่งกลุ่มตามภาระงาน เป็น 5 กลุ่ม และได้ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอโครงร่างในตอนท้ายของการอบรม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาจากเอกสารที่แนบมาเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม  หลักการเบื้องต้นของการวิจัยสถาบัน

 

แสดงความคิดเห็น