เรื่อง : การศึกษางานระบบ ISO 9001:2008 ของสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
โดย : อังศุมารินทร์  เจริญเกษ     เขียนเมื่อ : 2015-12-22 14:08:33     คนอ่าน : 1570     ความคิดเห็น : 0

     เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าศึกษางานระบบ ISO 9001:2008 ของสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังมีรายละเอียดสรุปดังนี้

 

 
 

 ผู้เข้าร่วมการศึกษางาน

 1. นางมฤฉัตร เจริญทรัพย์

หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (DCP)

 1. นางสาวพิมลพร มูลรัตน์

พนักงานปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ

พนักงานปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

รูปแบบการศึกษางาน

 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์
 2. การศึกษางานจากตัวอย่างเอกสารคุณภาพ ISO

 

ระยะเวลา

            วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

     จากการเข้าศึกษางานระบบ ISO 9001:2008 ของสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังรายงานสรุปต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์ของการบริหารคุณภาพ  

 1. เพื่อจัดระบบบริหารที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
 2. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ โดยคำนึงถึงความพอใจของผู้ใช้บริการอย่างมีคุณธรรมและจิตสำนึกการให้บริการ
 3. เพื่อให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

กระบวนการบริหารคุณภาพ

            การบริหารคุณภาพโดยนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการกำหนดระบบบริหารคุณภาพทุกกระบวนการและทุกกิจกรรม ครอบคลุมทุกหน่วยงานของสำนักงานคณะ มีการอ้างอิงระเบียบวิธีปฏิบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ในระบบการบริหารคุณภาพ

 

            ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีดังนี้

 1. การควบคุมเอกสาร
 2. การควบคุมบันทึกคุณภาพ
 3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 4. การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 5. การปฏิบัติการแก้ไข
 6. การปฏิบัติการป้องกัน

 

 

OP 001: การควบคุมเอกสาร

     ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องเหมาะสมและการมีได้หาได้ของเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมกระบวนการต่างๆ ในการบริหารคุณภาพ

     ในการควบคุมเอกสารมีผู้ที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบ ดังนี้

 

Description: งานนำเสนอ1_Page_2.jpg

วิธีปฏิบัติ

 1. การจัดทำเอกสารควบคุม

     ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่เป็นผู้จัดทำเอกสารควบคุม การขอจัดทำเอกสาร/แก้ไขเอกสาร ผู้จัดทำจะต้องเขียนใบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร (QF-ISO-001-XX) และจัดทำเอกสารควบคุม ลงนามผู้จัดทำผู้ตรวจทาน และผู้ตรวจสอบให้เรียบร้อย (ตามลำดับการบังคับบัญชาในสายงาน) แล้วส่งเอกสารให้ผู้ควบคุมเอกสาร (DCP)

เอกสารคุณภาพ ประกอบด้วย

ก. ระเบียบปฏิบัติบังคับ (เอกสารที่ระบบ ISO กำหนดให้จัดทำเป็นเอกสาร) QP-ISO-XXX

ข. ระเบียบปฏิบัติหลัก (เอกสารที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานตนเอง) QP-XX-XXX

ค. วิธีปฏิบัติงาน WI-XX-XXX

ง. แบบฟอร์ม (เอกสารที่สนับสนุนระเบียบปฏิบัติ ซึ่งจะระบุหมายเลขตรงกันกับระเบียบปฏิบัตินั้นๆ) QF-XX-XXX   

   2.  การอนุมัติใช้เอกสารควบคุม

 1. DCP จะขอทบทวนเอกสารจาก QMR จากนั้นจึงขออนุมัติใช้เอกสารควบคุมจาก MR
 2. QMR ทบทวนความถูกต้องของเอกสารถ้าถูกต้องจึงลงนามและส่งเอกสารควบคุมให้ MR พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้เอกสาร ถ้าไม่ถูกต้องหรือมีข้อเสนอแนะให้ส่งเอกสารควบคุมไปยัง DCP เพื่อจัดส่งไปให้ผู้จัดทำเอกสารพิจารณาแก้ไขแล้วส่งเอกสารให้ DCP อีกครั้ง
 3. MR พิจารณาให้ความเห็นชอบ ลงนามอนุมัติการใช้เอกสารควบคุมและส่งเอกสารควบคุมให้ DCP แจกจ่าย ถ้าไม่ถูกต้องหรือมีข้อเสนอแนะให้ส่งเอกสารควบคุมไปยัง DCP เพื่อจัดส่งไปให้ผู้จัดทำเอกสารพิจารณาแก้ไขแล้วส่งเอกสารให้ DCP อีกครั้ง
 4. เอกสารควบคุมที่ได้รับการอนุมัติใช้ DCP ลงวันที่ประกาศใช้ ประทับตรายาง “ต้นฉบับ” ด้วยหมึกสีแดงในมุมบนด้านขวาทุกหน้าเอกสาร แล้วแจกจ่ายเอกสารควบคุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

  3.  การแจกจ่ายเอกสารควบคุม

          QMR เป็นผู้กำหนดสิทธิในการถือครองเอกสารควบคุมระดับที่ 1

          การแจกจ่ายเอกสารควบคุมแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. เอกสารควบคุมระดับที่ 1  DCP เป็นผู้แจกจ่ายให้แก่หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
 2. เอกสารควบคุมระดับที่ 2  หัวหน้างานของหน่วยงานเป็นผู้แจกจ่ายให้แก่บุคลากรในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของหัวหน้างานก็ไม่ต้องแจกจ่ายเอกสารควบคุมระดับที่ 2

          ขั้นตอนการแจกจ่ายเอกสารควบคุม

 1. DCP
 • จัดทำบัญชีแม่บทเอกสารควบคุม (QF-ISO-001-XX) โดยบันทึกหมายเลขเอกสาร ผู้จัดทำ ฉบับที่ และวันที่ออกเอกสาร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข/ยกเลิก ให้ DCP ลงลายมือชื่อกำกับด้วยปากกาหมึกแดงในช่องฉบับที่และวันที่ออกเอกสาร แล้วเขียนใหม่ในช่องถัดไปสำหรับเอกสารฉบับปัจจุบัน
 • จัดทำบัญชีควบคุมเอกสารอ้างอิง (QF-ISO-001-XX) ระบุรายชื่อเอกสาร การเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติและวันที่ประกาศใช้ โดยให้ QMR และ DCP ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่กำหนด
 • จัดทำบัญชีผู้ถือครองเอกสาร (QF-ISO-001-XX) ระบุหมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารและผู้ถือครองเอกสาร
 • จัดทำสำเนาต้นฉบับและระบุลำดับที่ของเอกสารควบคุมโดยใช้ตรายางประทับ “เอกสารควบคุมระดับที่ 1” ด้วยหมึกสีแดงที่ปกหน้าของเอกสารที่จะแจกจ่ายเพื่อบ่งชี้ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารควบคุมระดับที่ 1
 • จัดทำบัญชีการแจกจ่ายเอกสารควบคุมระดับที่ 1 (QF-ISO-001-XX) ระบุวันที่ รายละเอียดการแจกจ่ายเอกสาร และการเรียกเก็บเอกสารฉบับเดิม (ถ้ามี)
 • จัดทำใบรายการเอกสารที่อยู่ในการถือครอง (QF-ISO-001-XX)แนบไว้ในแฟ้มเอกสารควบคุม โดยระบุหมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร ผู้แจกจ่ายเอกสาร และฉบับที่
 1. ผู้ถือครองเอกสารควบคุมระดับที่ 1
 • จัดทำบัญชีผู้ถือครองเอกสาร (QF-ISO-001-XX) ระบุหมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารและผู้ถือครองเอกสาร
 • จัดทำสำเนาจากเอกสารควบคุมระดับที่ 1 ระบุลำดับที่ของเอกสารควบคุมโดยใช้ตรายางประทับ “เอกสารควบคุมระดับที่ 2” ด้วยหมึกสีแดงที่ปกหน้าของเอกสารที่จะแจกจ่ายเพื่อบ่งชี้ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารควบคุมระดับที่ 2
 • จัดทำบัญชีการแจกจ่ายเอกสารควบคุมระดับที่ 2 (QF-ISO-001-XX) ระบุวันที่ รายละเอียดการแจกจ่ายเอกสาร และการเรียกเก็บเอกสารฉบับเดิม (ถ้ามี)
 • จัดทำใบรายการเอกสารที่อยู่ในการถือครอง (QF-ISO-001-XX)แนบไว้ในแฟ้มเอกสารควบคุม โดยระบุหมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร ผู้แจกจ่ายเอกสาร และฉบับที่

4. การเก็บรักษาและทำลายเอกสารควบคุม

 1. DCP
 • เป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับของเอกสารควบคุม ซึ่งเก็บไว้ในแฟ้มเฉพาะต้นฉบับของฉบับปัจจุบันเท่านั้น โดยเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม ง่ายต่อการค้นหาและอยู่ในบริเวณที่ทำงานของ DCP
 • เป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับของเอกสารควบคุมฉบับก่อนปัจจุบัน โดยจะต้องบ่งชี้ว่าล้าสมัยโดยการใช้ตรายางประทับ “ยกเลิก” ด้วยหมึกสีแดงพร้อมเจาะรูที่มุมล่างด้านขวาของทุกหน้า
 • เป็นผู้เก็บรักษาสำเนาเอกสารควบคุมทุกระดับจากการเรียนเก็บเอกสารฉบับเดิมเพื่อรอการขออนุมัติทำลายเอกสารควบคุม

      2.  ผู้ถือครองเอกสารควบคุม

 • ผู้ถือครองเอกสารควบคุมระดับที่ 1 เป็นผู้เก็บสำเนาเอกสารควบคุมระดับที่ 1 โดยเก็บไว้ในที่เหมาะสม ง่ายต่อการค้นหา และอยู่ในบริเวณที่ทำงานของผู้ถือครอง เมื่อมีการยกเลิกหรือได้รับเอกสารควบคุมระดับที่ 1 ฉบับใหม่ ให้ส่งคืนเอกสารควบคุมฉบับเดิมแก่ DCP
 • ผู้ถือครองเอกสารควบคุมระดับที่ 2 เป็นผู้เก็บสำเนาเอกสารควบคุมระดับที่ 2 โดยเก็บไว้ในที่เหมาะสม ง่ายต่อการค้นหา และอยู่ในบริเวณที่ทำงานของผู้ถือครอง เมื่อมีการยกเลิกหรือได้รับเอกสารควบคุมระดับที่ 1 ฉบับใหม่ ให้ส่งคืนเอกสารควบคุมฉบับเดิมแก่ DCP

5.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารควบคุม

 1. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโยตรงเท่านั้นที่จะเป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารควบคุม
 2. ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารควบคุมต้องทำสำเนาเอกสารควบคุมที่ถือครองและประทับตรายาง “ใช้ในการแก้ไขเอกสารเท่านั้น” ด้วยหมึกสีแดง ในทุกหน้าที่ทำสำเนา โดยเขียนรายละเอียดที่จะแก้ไขด้วยปากกาสีแดง และชี้แจงรายละเอียดในใบคำร้องของแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร   (QF-ISO-001-XX) พร้อมส่งเอกสารควบคุมฉบับใหม่ตามข้อ 1) การจัดทำเอกสารควบคุม ส่งมายัง DCP
 3. DCP
 • ดำเนินการตามข้อ 2) การอนุมัติใช้เอกสารควบคุม
 • จัดเก็บใบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร (QF-ISO-001-XX) ฉบับล่าสุดพร้อมทั้งเอกสารแนบไว้เป็นหลักฐานการขอแก้ไขเอกสาร
 • บันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารลงในใบบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสาร/แบบฟอร์มคุณภาพ (QF-ISO-001-XX)
 • ดำเนินการตามข้อ 3) การแจกจ่ายเอกสารควบคุม

 

สรุปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเอกสาร

DCP

ผู้จัดทำเอกสาร

- บัญชีแม่บทเอกสารควบคุม

- บัญชีควบคุมเอกสารอ้างอิง

- บัญชีผู้ถือครองเอกสาร

- บัญชีการแจกจ่ายเอกสารควบคุมระดับที่ 1

- ใบรายการเอกสารที่อยู่ในการถือครอง

- ใบบันทึกการแก้ไขเอกสาร/แบบฟอร์มคุณภาพ

- ใบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร

ผู้ถือครองเอกสารควบคุมระดับที่ 1

ผู้ถือครองเอกสารควบคุมระดับที่ 2

- ใบรายการเอกสารที่อยู่ในการถือครอง

- บัญชีผู้ถือครองเอกสาร

- บัญชีการแจกจ่ายเอกสารควบคุมระดับที่ 2

- ใบรายการเอกสารที่อยู่ในการถือครอง

 

 

ตรายางที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมเอกสาร จำนวน 5 อัน ดังนี้

“ต้นฉบับ”  “ยกเลิก”  “ใช้ในการแก้ไขเอกสารเท่านั้น”  “เอกสารควบคุมระดับที่ 1” และ “เอกสารควบคุมระดับที่ 2”

 

 

OP 002: การควบคุมบันทึกคุณภาพ

     ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมบันทึกคุณภาพ (เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในระบบคุณภาพ) เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติและมีคุณภาพที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ได้ระบุไว้

 

วิธีปฏิบัติ

 1. การเก็บรักษาบันทึกคุณภาพ

     จะต้องเก็บในแฟ้มอย่างเป็นวัดส่วน สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้โดยกำหนดดัชนีการสืบค้นที่เรียกมาใช้โดยง่าย และต้องทำป้ายชื่อแฟ้มกำกับไว้เพื่อป้องกันการสูญหายและเก็บผิดที่

     2.  ระยะเวลาในการเก็บบันทึกคุณภาพ

 • กรณีบันทึกคุณภาพที่มาจากบันทึกหรือแบบฟอร์มทางราชการที่มีการใช้งานอยู่แล้วให้เก็บตามระยะเวลาของระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่ทางราชการกำหนด
 • กรณีบันทึกคุณภาพที่มาจากแบบฟอร์มที่มีการออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้เก็บตามระยะเวลาที่กำหนด

     3.  การทำลายบันทึกคุณภาพ

     ให้ผู้ที่เก็บรักษาบันทึกคุณภาพเขียนคำร้องขอทำลายบันทึกคุณภาพในใบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร (QF-ISO-002-XX) ส่งไปยัง DCP จากนั้น DCP จะดำเนินการขออนุมัติทำลายเอกสาร โดยมี QMR เป็นผู้อนุมัติในการทำลายเอกสาร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้ผู้ที่เก็บบันทึกคุณภาพนั้นๆ ทำลายบันทึกคุณภาพด้วยตนเอง

 

สรุปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการควบคุมบันทึกคุณภาพ

ผู้เก็บรักษาบันทึกคุณภาพ

- ใบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร

 

 

OP 003: การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

     ใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามทั้งระบบ ISO 9001:2008 และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เนื่องจากการตรวจติดตามทั้งสองระบบมีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงจัดให้เป็นระเบียบปฏิบัติเดียวกัน โดยมีการตรวจติดตามปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นการตรวจติดตามระบบ ISO จำนวน 1 ครั้ง และการตรวจติดตามระบบ QA จำนวน 1 ครั้ง

 

วิธีปฏิบัติ

 1. การวางแผนการตรวจติดตาม

      QMR จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี ตามแบบฟอร์ม (QF-ISO-003-XX) เสนอ MR เพื่อพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาเสนอขอแต่งตั้ง Lead Auditor และ Auditor เสนอ MR เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

     2.  การเตรียมการตรวจติดตาม

QMR

 • รวบรวมแผนการตรวจติดตาม รายชื่อ Audit Team และวัตถุประสงค์การตรวจติดตามแจ้งไปยังหน่วยงานที่ได้รับการตรวจติดตามทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

Lead Auditor

 • ทบทวนผลการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี) และวางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งนั้นๆ

Lead Auditor และ Auditor

 • ระบุรายละเอียดการตรวจในแบบแจ้งการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QF-ISO-003-XX) ส่งไปยังหน่วยงานที่จะถูกตรวจติดตามล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 • ระบุรายละเอียดของรายการตรวจลงในใบรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QF-ISO-003-XX) เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจติดตาม

     3.  การดำเนินการตรวจติดตาม

 1. Open Meeting โดย Lead Auditor เพื่อแจ้งการวัตถุประสงค์ กำหนดกาตรวจติดตาม และ วิธีการกำหนดความไม่สอดคล้อง
 2. Team Auditor
  • ดำเนินการตรวจตามแผนใบรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QF-ISO-003-XX) สืบค้นหาหลักฐานอ้างอิงเพื่อยืนยันผลการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และสถานการณ์ที่ปรากฏ
  • ประเมินความสอดคล้องจากบันทึกคุณภาพ  และรายการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 

     4.  สรุปผลการตรวจติดตาม

 1. Closing Meeting เพื่อสรุปปัญหาที่พบ อภิปรายปัญหาและตัดสินใจสถานะการตรวจติดตาม พร้อมทั้งกำหนดการตรวจติดตาม (ถ้ามี)
 2. ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องต้องแก้ไขให้ Auditor ดำเนินตามวิธีการในระเบียบปฏิบัติการแก้ไข (QP 004) และระเบียบปฏิบัติการป้องกัน (QP 005)
 3. DCP เก็บแบบแจ้งการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QF-ISO-003-XX) คืนจากหน่วยงานและรวบรวมกับเอกสารประกอบการตรวจต่างๆในรอบนั้นเพื่อใช้อ้างอิง

 

     5.   การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม

Lead Auditor

 • สรุปผลการตรวจติดตามในใบสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QF-ISO-003-XX) และรวบรวมใบรายการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่จัดทำโดย Auditor เพื่อรายงาน QMR ทราบ
 • เป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการแก้ไขและป้องกัน (CAR) ตามปฏิบัติการแก้ไข (QP 004) และระเบียบปฏิบัติการป้องกัน (QP 005) ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับใบ CAR จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งเอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการขอแก้ไข CAR

DCP

 • ลงทะเบียนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QF-ISO-003-XX) แล้วเก็บรักษาตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร (QP 001) และระเบียบปฏิบัติการควบคุมบันทึกคุณภาพ (QP 002)

 

สรุปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

QMR

DCP

- แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี

- บัญชีรายนามผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

- ทะเบียนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

Lead Auditor

Auditor

- ใบแจ้งการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

- ใบรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

- ใบสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

- ใบแจ้งการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

- ใบรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

 

OP 004: การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการบริหารคุณภาพ ได้แก่

 • ข้อบกพร่องที่อาจได้รับจากการร้องเรียนของผู้รับบริการ
 • ข้อบกพร่องที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
 • ข้อบกพร่องที่เกิดจากการดำเนินงานที่สามารถช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานได้
 • ข้อบกพร่องที่ถูกตรวจพบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • ข้อมูลจากการตรวจสอบและทดสอบการตรวจติดตามกระบวนการในการให้บริการที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีปฏิบัติ

 1. การจัดการข้อร้องเรียน
 • ถ้ามีข้อร้องเรียนให้หัวหน้างานออกใบรายงานข้อพกพร่องที่พบ (NCR) (QF-ISO-004-XX) โดยระบุข้อบกพร่องที่พบ หาผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางปฏิบัติการแก้ไขป้องกันร่วมกับผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข จากนั้นหัวหน้างานออกหมายเลขในใบ NCR และบันทึกลงในสมุดทะเบียนรายงานข้อบกพร่องที่พบ (QF-ISO-004-XX)
 • หัวหน้างานตรวจติดตามผลการแก้ไขตามวันที่ระบุใน NCR บันทึกรายละเอียดใน NCR ลงนามยืนยันและสรุปผล NCR แจ้งแก่ QMR ทราบ แต่ถ้าปิด NCR ไม่ได้และข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆ หรือร้ายแรงก็ให้ออกใบคำร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไข (CAR) ต่อไป

หมายเหตุ – NCR จะเก็บไว้ในแต่ละหน่วยงาน ยังไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับ DCP แต่ถ้าความบกพร่องนั้นออกเป็น CAR จะต้องขึ้นทะเบียนที่ DCP)

     2.  กรณีพบข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องร้ายแรง

     เมื่อตรวจพบข้อบกพร่องจากผลการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารหรือจากผลการตรวจคุณภาพ ให้ QMR หรือผู้ได้รับมอบหมายออกใบ CAR (QF-ISO-005-XX) โดยระบุรายละเอียดปัญหา เกณฑ์การพิจารณาให้แก่ผู้ที่ได้รับใบ CAR จากนั้น QMR จะต้องบันทึกใบ CAR และออกหมายเลขใบ CAR นั้นๆ ในสมุดทะเบียน CAR (QF-ISO-005-XX) เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง

     3.  ดำเนินการสืบหาสาเหตุ

     ผู้ที่ได้รับใบ CAR ต้องค้นหาสามเหตุปัญหาแล้วกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ออกใบ CAR ตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขหรืออาจเรียนประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ QMR

     4.  สรุปผล

    QMR สรุปผลการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขระบบคุณภาพ เพื่อนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการทบทวนของฝ่ายบริหาร (QP-XX-XXX) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)

 

สรุปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

หัวหน้างาน

- ใบรายงานข้อบกพร่องที่พบ

- ทะเบียนรายงานข้อบกพร่องที่พบ

 

 

OP 005: การปฏิบัติการแก้ไข

     ใช้เป็นแนวทางในการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการบริหารคุณภาพและการทำงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีปฏิบัติ

 1. การปฏิบัติการแก้ไข

      กรณีพบข้อบกพร้องร้ายแรง ให้ QMR ออกใบคำร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไข (CAR) (QF-ISO-005-XX) และบันทึกในทะเบียน CAR (QF-ISO-005-XX)

     2.  การดำเนินการสืบหาสาเหตุ

      ผู้ที่ได้รับใบ CAR จะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไข กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ เพื่อผู้ออกใบ CAR จะตรวจติดตามและประเมินผลการแก้ไข หรืออาจประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

     3.  ดำเนินการแก้ไข

       เมื่อกำหนดแนวทางแก้ไขแล้วให้ผู้ออกใบ CAR และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทาง และต้องปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดในใบ CAR

     4.  การติดตามผลการแก้ไข

      ผู้ออกใบ CAR ตรวจติดตาม หากแก้ไขแล้มีประสิทธิภาพให้บันทึกผลการตรวจติดตามการปฏิบัติแก้ไขในใบ CAR ลงนามยืนยันสรุปปิด CAR แต่ถ้าปิด CAR ไม่ได้ให้บันทึกรายละเอียดเพื่อติดตามต่อ โดย

 1. ระบุช่องผลว่า “ไม่ยอมรับ” ให้ปิดใบ CAR เดิมแล้วออกำใบ CAR ใหม่
 2. ออกใบ CAR ใหม่โดยอ้างอิงเลขที่เดิม
 3. QMR บันทึกรายละเอียดใบ CAR ใหม่ ออกหมายเลขกำกับลงในใบทะเบียน CAR แล้วดำเนินการตามข้อ 2) ใหม่

     5.  QMR สรุปผล

     QMR สรุปผลการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขระบบคุณภาพ เพื่อนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการทบทวนของฝ่ายบริหาร (QP-XX-XXX) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)

 

สรุปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการแก้ไข

QMR

- ใบคำร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไข (CAR)

- ใบทะเบียน CAR

 

 

OP 006: การปฏิบัติการป้องกัน

     ใช้เป็นแนวทางในการขจัดสาเหตุของความเสี่ยงต่างๆ ที่พบในการบริหารคุณภาพ

 

วิธีปฏิบัติ

 1. ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ออกคำขอประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจมาจากผลการประเมินความพึงพอใจ แนวโน้มของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลงานของผู้ส่งมอบ ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การทบทวนของผู้บริหาร เป็นต้น
 2. ผู้ออกคำขอ ออกคำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกัน (PAR) (QF-ISO-006-XX) และแจ้ง QMR เพื่อบันทึกใบ PAR และดำเนินการควบคุมโดยบันทึกในใบบันทึกการดำเนินการป้องกัน (PAN) (QF-ISO-006-XX) และลงทะเบียนในใบทะเบียนควบคุม PAR และ PAN (QF-ISO-006-XX)
 3. ผู้รับคำร้องขอพิจารณาคำขอ
 • กรณีไม่ยอมรับคำขอ จะให้เหตุผลในการไม่ยอมแก่ผู้ออกคำขอโดยบันทึกในใบคำร้องขอนั้นๆ (QF-ISO-006-XX)
 • กรณียอมรับคำขอ จะเสนอแนวทางดำเนินการโดยบันทึกในใบคำร้องขอนั้นๆ (QF-ISO-006-XX) และดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้

     4.  ผู้ออกคำร้องขอติดตามผลการดำเนินการป้องกัน และพิจาณาว่าสามารถปิดเรื่องได้หรือไม่โดยบันทึกรายละเอียดลงในใบ PAR และใบ PAN

     5.  QMR วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติการป้องกัน/การขจัดความเสี่ยงที่พบในการบริหารคุณภาพ เพื่อนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการทบทวนของฝ่ายบริหาร (QP-XX-XXX)

 

สรุปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน

ผู้ออกคำร้องขอ

QMR

- ใบคำขอให้ดำเนินการป้องกัน (PAR)

- ใบบันทึกการดำเนินการป้องกัน (PAN)

- ใบทะเบียนควบคุม PAR และ PAN

 

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าศึกษางานระบบ ISO 9001:2008 ของสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008
 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานระบบ ISO
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางที่ใช้แก้ไขของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรงานโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อเสนอแนะ

 1. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพภายในคณะให้ประสบความสำเร็จจะต้องมาจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกด้าน เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง
 2. ปรับทัศนคติของบุคลากรให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบ ISO (ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นการร่วมกันสร้างมาตรฐานการดำเนินงานทั้งตนเองและคณะอย่างมีประสิทธิภาพ)
 3. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบ ISO ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

 

                                   (นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ)

                                         พนักงานปฏิบัติงาน

                                          21 ธันวาคม 2558

 

แสดงความคิดเห็น