เรื่อง : กิจกรรม KM Day ครั้งที่ 9
โดย : จรรริยา  จิระศรีไพฑูรย์     เขียนเมื่อ : 2015-12-29 15:47:51     คนอ่าน : 178     ความคิดเห็น : 0

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 9 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เคล็ดลับ หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆ ผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ยังได้ศึกษาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ต่างๆ กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 8 ชุมชนปฏิบัติ (หรือ 8 องค์ความรู้) อันได้แก่

1.ชุมชนฯ All in one แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ e-Document ของสำนักหอสมุด

2.ชุมชนฯ A2C การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบริจาค

3.ชุมชนฯ InfoHealthCoP การสร้างสื่อการเรียนรู้แบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

4.ชุมชนฯ New Folder การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในงานห้องสมุด

5.ชุมชนฯ SciTech Cycle การจัดซื้อและส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

6.ชุมชนฯ SMART Services Team ทักษะของผู้ให้บริการสารสนเทศดิจิทัลผ่าน Mobile Application
7.ชุมชนฯ คนใกล้หมอ การทำงานในยุค Cloud Computing

8.ชุมชนฯ บริการ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ : Clean Library

 

กิจกรรมครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นรูปร่างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างปัจจุบัน นับว่าองค์ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทุกการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆล้วนแต่ถูกตกผลึกทางความคิด กลั่นออกมาเป็นองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาในระบบงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

Link : http://202.28.24.45/mis/document/file_link/291215_152928.pdf

 

แสดงความคิดเห็น