เรื่อง : โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation Level 1 และหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น”
โดย : เบญจวรรณ  เตชะ     เขียนเมื่อ : 2015-12-30 16:13:04     คนอ่าน : 195     ความคิดเห็น : 0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้มีการจัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation Level 1 และหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น” กำหนดระยะเวลาในการเรียนการสอน จำนวน 30 ชั่วโมง ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะภาษาจีน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเน้นในด้านทักษะการพูดสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2558  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และจะได้ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดอบรมให้แก่บุคลากรต่อไป

 >> รายละเอียด <<

 

แสดงความคิดเห็น