เรื่อง : ผลการดำเนินงานของสำนักงาน 1 / 2559
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-02-23 16:56:02     คนอ่าน : 165     ความคิดเห็น : 0

สำนักงานคณะฯ ขอแจ้งความคืบหน้าของ ผลการดำเนินงานของสำนักงาน 1 / 2559 มาเพื่อทราบเป็นข้อมูลนะคะ

 

        ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 26 มกราคม 2559   (นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559) 

                   1. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    1.1) การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะ

                        สรุปผลการประชุมมีดังนี้

  1. ติดตามงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  12/58 เมื่อ   วันที่ 22 ธันวาคม 2558  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ
  2. การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ของฝ่ายศาสนพิธีฯ การจัดงานสถาปนามช.
  3. การพิจารณาร่างแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการสื่อสารภายในองค์กร

โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  29 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

                   2.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

                        ได้รับเอกสารตัวอย่างจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่งให้ 5 งาน เพื่อศึกษาเอกสารและจัดทำเอกสาร  ปรับปรุงเอกสารให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

                        มีกำหนดเข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ การจัดการเอกสารคุณภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กทม.

                     3. การจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 วันที่ 26 มกราคม 2559  

                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบฝ่ายศาสนพิธี ศิลปกรรมและการแสดง

                    4. โครงการ/กิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม – 26 มกราคม 2559   ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                         4.1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดงานพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2558  และกิจกรรม Happy Time Special เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่บุคลากรของคณะฯ ได้แก่ กิจกรรมแลกของขวัญ การจับสลากของขวัญจากผู้บริหาร การเล่นกีฬาแชร์บอล และการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ ณ อาคารโรงประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

                         4.2 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559  ประสานงานการให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ และด้านสนับสนุนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

 

 

แสดงความคิดเห็น