เรื่อง : ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะ ครั้งที่ 2 / 2559
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-02-23 17:02:38     คนอ่าน : 215     ความคิดเห็น : 0

สำนักงานคณะฯ ขอแจ้งความคืบหน้าของ ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะ ครั้งที่ 2 / 2559 มาเพื่อทราบเป็นข้อมูลนะคะ

         ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงวันที่ 27 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2559   (นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559) 

                   1. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    1.1 การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้
                                         1) ติดตามงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  1/59 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ
                                         2) ข้อเสนอแนะจากรองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น การกำกับติดตามงาน โดยเฉพาะงานที่อาจเกิดความเสียหายหรืองานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบุคลากร
                                        3) การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1/59
                                        4) การจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO
                                        5) การแจ้งเวียนเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น มีกำหนดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559
                                        6) พิจารณาสถานที่จัดโครงการสัมมนาแผนฯประจำปี 2559 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอให้แต่ละงานไปสอบถามความสนใจจากสมาชิกในงาน และนำมาแจ้งให้เลขานุการคณะทราบ
                                        7) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน
                                            - งานรับขวัญบัณฑิต (บัณฑิตฯไม่ได้เตรียมเงินมาจ่ายค่าสมัครสมาคมศิษย์เก่า)
                                            - การรับส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ รักษาการหัวหน้างานฯ จะหาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพื่อให้การบริการด้านการเบิกจ่ายเงินต่อผู้รับบริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

                                    1.2 ประชุมร่วมกับงานนโยบายและแผนฯ วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. สรุปผลจากที่ประชุม มีดังนี้

                                    - รายงานผลการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงานในอีก  2 เดือนข้างหน้า
                                    - ติดตามงาน ( เช่น รายงานประจำปี, ISO, โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์และระบบอื่นๆ ฯลฯ) , การติดตามงานเชิงพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
                                    - โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะ / การเสนอสถานที่จัดสัมมนาแผนฯ/โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

                                    1.3 ประชุมร่วมกับงานบริการการศึกษาฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. สรุปผลจากที่ประชุม มีดังนี้

                                    - รายงานผลการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงานในอีก  2 เดือนข้างหน้า
                                    - การมอบหมายงาน/ผู้ปฏิบัติงานแทน
                                    - รับทราบปัญหา/อุปสรรค ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
                                    - โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะ /โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

                                   1.4 ประชุมร่วมกับงานบริหารทั่วไป วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. สรุปผลจากที่ประชุม มีดังนี้

                                    - รายงานผลการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงานในอีก  2 เดือนข้างหน้า
                                    - การติดตามงาน / การมอบหมายงาน/การแบ่งภาระงานในหน่วยทรัพยากรบุคคล  
                                    - รับทราบปัญหา/อุปสรรค ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

                   2.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

                        ขณะนี้ เจ้าหน้าที่จัดทำระบบ (งานนโยบายและแผนฯ) อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบปฏิบัติ  คือ ระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO และระเบียบปฏิบัติทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเอกสารคู่มือการขอรับบริการ
                        นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จัดทำระบบ และเลขานุการคณะ ได้เข้าอบรม หลักสูตร Document Control for ISO 9001 (การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001)  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กทม. จัดโดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษา บริการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบ ISO ต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

                        สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

                                    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ การจัดทำเอกสาร(การเขียนเชิงพรรณนา, การเขียน flow chart และมีการทำกิจกรรมกลุ่ม, การควบคุมเอกสาร การบันทึกและการควบคุมบันทึก และการควบคุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

            3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

                        3.1 โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation Level 1 และหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น” จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                    - มีวิทยากรจากสถาบันภาษา คือ Mr. Chad Edmonds 
                                    - จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 14 คน (บุคลากรของคณะฯ จำนวน 10 ราย และบุคลากรจากศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ จำนวน 4 ราย)
                                    - ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง จำนวน 20 ครั้ง โดยเรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเวลา 11.00-12.30 น. ณ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
                                    - เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และสิ้นสุดวันที่ 8 เมษายน 25559

                        3.2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

                                    - กำหนดช่วงเวลาเรียนประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 โดยดำเนินการต่อจากโครงการที่ 1
                                    - ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง โดยเรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
                                    - ได้ทาบทามอาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ เป็นที่เรียบร้อย
                                    - อยู่ในระหว่างรอวันเวลาที่สะดวกของวิทยากร เพื่อจัดทำตารางเรียน

                        3.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

                                    - จะฝึกอบรมให้บุคลากรของงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ ได้แก่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ / งานบริการการศึกษา /สำนักวิชาฯ จำนวน 2 ราย/ปี
                                    - โครงการในปีแรก อบรมให้แก่บุคลากรของงานบริหารงานวิจัยฯ 2 ท่าน ซึ่งมีกำหนดเริ่มเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จำนวน 30 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนเรียนท่านละ 3,000 บาท ที่ AUA Language Center  

                    4. โครงการ/กิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2559  ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                          4.1  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้จัดการอบรม เรื่อง "การบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรีดา ศิริรังษี หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะฯ

                          4.2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย (บ้านแม่เหียะใน) ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

                           4.3 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จัดอบรม เรื่อง "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) โปรแกรม Visio และ Google Calendar" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีบุคลากรจากหน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2  

 

แสดงความคิดเห็น