เรื่อง : การเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย : อังศุมารินทร์  เจริญเกษ     เขียนเมื่อ : 2016-03-24 14:14:13     คนอ่าน : 215     ความคิดเห็น : 1

           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ข้าพเข้าได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลับเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังมีรายละเอียดสรุปดังนี้

ผู้เข้าร่วมการประชุม

          เลขานุการคณะ และพนักงานปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกส่วนงาน จำนวน ประมาณ 40 คน

รูปแบบการประชุม

  1. การชี้แจง “แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ”

                        โดย   ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี

                                 รองอธิการดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

                                 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลา

            วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.

สรุปการประชุมชี้แจง  เรื่อง “แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ดังต่อไปนี้

      1.  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลับเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิจารณาจากแหล่งข้อมูลนำเข้าต่างๆ ดังนี้

  • ประเด็นความเสี่ยงสูง-สูงมาก ที่ยังคงเหลือจากการการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  • ประเด็นความเสี่ยงใหม่ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

2.  สรุปประเด็นและระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 22 ประเด็น ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ด้านยุทธศาสตร์

(Strategic Risk)

1.  การที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

- ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

- ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

สูง

ด้านการปฏิบัติงาน

(Operational Risk)

1.  คุณภาพของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

สูงมาก

2.  การลดลงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สูงมาก

3.  มหาวิทยาลัยไม่สามารถตามทันองค์ความรู้และวิทยาการด้านการวิจัยในบางสาขาที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

สูง

4.  ระบบสารสนเทศถูกจารกรรมข้อมูลจากภายในและภายนอก

สูง

5.  ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

สูง

6.  ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อาจไม่ถูกต้อง ไม่รวดเร็วแม่นยา และไม่ปลอดภัย

สูง

7.  การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับองค์กร

สูงมาก

ด้านการเงิน

(Financial Risk) 

1.  อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายจากเงินรายได้

สูง

ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน   (Environmental Health and Safety Risk)

1.  การชำรุดของตัวอาคาร สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเนื่องจากขาดงบประมาณในการดูแลรักษา

สูง

2.  การเกิดวาตภัยทำให้ต้นไม้ล้ม/ ทับอาคาร และไฟฟ้าดับ

สูง

3.  ด้านอัคคีภัย

สูง

4.  ความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ (สารเคมี ความร้อน เสียง ทางชีวภาพ)

สูง

5.  ด้านการโจรกรรมทรัพย์สิน

สูง

6.  ปริมาณน้ำผลิตประปาไม่เพียงพอ

สูง

7.  ระบบท่อน้ำประปาและระบบท่อน้ำชำรุด

สูงมาก

8.  ระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟฟ้า

สูง

9.  ระบบบำบัดน้ำเสีย

สูงมาก

10.  การกำจัดขยะ

สูง

11.  ด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุการจราจร

สูง

12.  แผ่นดินไหว

สูง

ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

1.  มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องและร้องเรียน

สูง

 

3. แนวปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยงขอความร่วมมือให้ส่วนงานดำเนินการ

     3.1 จัดทำ/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ทุกส่วนงานให้มี 2 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่

  • การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับองค์กร
  • อัคคีภัย

ทั้งนี้ ให้แต่ละส่วนงานวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงใน 2 ประเด็นดังกล่าว และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงตามบริบทของแต่ละส่วนงาน

     3.2 ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย

     3.3 จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

     3.4 ดำเนินงานตาม “การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่” (ช่องที่ 2 ) และ “การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม” (ช่องที่ 5) ตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงาน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

     3.5 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นรายไตรมาส ในระบบ CMU-RM ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการให้ดำเนินการรอบไตรมาสที่ 1+2, 3 และ 4 ต่อไป

 
ความคิดเห็นที่ : 1    ปิยะนุช สวัสดี    เมื่อ :2016-03-24 14:57:34

Great :)

แสดงความคิดเห็น