เรื่อง : ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3/59
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-03-26 14:19:57     คนอ่าน : 203     ความคิดเห็น : 0

สำนักงานคณะ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะฯ ในรอบเดือนมีนาคม 2559 (25 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2559) ดังนี้

        ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

                   1. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    1.1 การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้

1) ติดตามงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  2/59 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ

2) ข้อเสนอแนะจากรองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น  

   2.1)  ควรนำสิ่งที่ได้รับจากการรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ไปนำเสนอให้ที่ประชุมหัวหน้างานได้รับทราบด้วย

   2.2) ควรมีการจัดทำคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยเฉพาะงานการเงิน การคลัง และพัสดุ เพื่อได้ทำงานอย่างถูกต้องและทันเวลา

3) การจัดทำระบบการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือออนไลน์

4) การจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO

5) การติดตามการรวบรวมข้อมูล Error Knowledge Management ของแต่ละงาน  

6) การติดตามความคืบหน้าของการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณะ

7) สรุปสิ่งที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง การบริหารงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559  ซึ่งหัวข้อการบรรยายจะมุ่งเน้นในประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของการเงิน บัญชี พัสดุ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกงาน  

8) การเพิ่มความระมัดระวังและความรอบคอบในการกำกับติดตามงานของบุคลากรในสังกัด มุ่งเน้นการทำงานเชิงป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำงาน ซึ่งหากปล่อยให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขปัญหาได้ยากกว่า

9) วาระพิจารณา เรื่อง ร่างแนวปฏิบัติการเขียน JA/TOR ของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในร่างแนวปฏิบัติการเขียน JA/TOR ของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะ ทั้งนี้ เลขานุการคณะได้มอบหมายให้งานบริหารทั่วไป จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อดำเนินการต่อไป

โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

                            1.2 ประชุมร่วมกับงานการเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. สรุปผลจากที่ประชุม มีดังนี้

                                    - รายงานผลการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงานในอีก  2 เดือนข้างหน้า

                                    - ติดตามงานทางด้านการเงินพัสดุ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน, เอกสาร ISO ต่างๆ

                                     - การจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ รับฟังปัญหา-อุปสรรค ร่วมกับสำนักวิชาฯและศูนย์ฯ น

                                    - โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะ / โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

                             1.3 ประชุมร่วมกับงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 21  มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. สรุปผลจากที่ประชุม มีดังนี้

                                    - รายงานผลการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงานในอีก  2 เดือนข้างหน้า

                                    - ติดตามงาน/มอบหมายงาน/การติดตามงานเชิงพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน

                                    - โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะ / โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

                             1.4 ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุย เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อาทิ

                                    - ประชุมร่วมกับหน่วยทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น.

                                    - ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ และผู้ประสานงานสาขาวิชา วันที่ 3 มีนาคม และ 7 มีนาคม 2559

                                    - ประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และหัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 – 17.00 น.

                                    - ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประสานงานสาขาวิชา วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. – 15.30 น.                       

                                    - ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.00 น.

                   2.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

ได้มีการประชุมคณะทำงาน ISO ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/59 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. และครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO     สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่จัดทำระบบ (งานนโยบายและแผนฯ) อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบปฏิบัติ  คือ ระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO และระเบียบปฏิบัติทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.1 การจัดทำคู่มือและระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบ ISO 9001:2008

ำดับ

รายการ

การดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1

คู่มือคุณภาพ

 

            /

2

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร

          /

  

3

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกคุณภาพ

          /

 

4

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

          /

 

5

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไข

          /

 

6

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติการป้องกัน

          /

 

7

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

          /

 

8

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การทบทวนของฝ่ายบริหาร

 

             /

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559

 

2.การจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป

2.1)  งานนโยบายและแผนฯ ได้ปรับคู่มือการขอรับบริการตามประเด็นที่แต่ละงานคัดเลือกให้เป็นเอกสาร ISO และส่งคืนไปให้แต่ละงานเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดส่งใบคำร้องขอจัดทำ/แก้ไขเอกสาร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลประกอบการจัดทำเอกสาร ISO

2.2)  แต่ละงานได้ปรับเอกสารคู่มือการขอรับบริการให้เป็นเอกสาร ISO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 23 เรื่อง จากจำนวนทั้งสิ้น 34 เรื่อง (รายละเอียดดังตาราง ก.) โดยส่งไปยังเจ้าหน้าที่จัดทำระบบ (งานนโยบายและแผนฯ) พร้อมใบคำร้องขอจัดทำ/แก้ไขเอกสาร เพื่อเตรียมดำเนินการเข้าสู่ระบบการควบคุมเอกสารในระบบ ISO ต่อไป

            ตาราง ก.  การจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไปของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร    

ลำดับ

รายการ

การดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา                                                                          

1.

เรื่อง การขอใช้ Internet สำหรับคณาจารย์  บุคลากรบรรจุใหม่ และนักศึกษาใหม่

           /

 

2.

เรื่อง การขอใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ

           /

 

3.

เรื่อง การขอยืมโสตทัศนูปกรณ์

           /

 

4.

เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

           /

 

5.

เรื่อง การจัดทำรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

            /

 

6.

เรื่อง การเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

            /

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์                                                                         

1.

เรื่อง การบริการวิชาการ

            /

 

2.

เรื่อง การนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

            /

 

3.

เรื่อง การนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

            /

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.

เรื่อง การขอย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา

 

             /

2.

เรื่อง การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

 

             /

3.

เรื่อง การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

 

             /

4.

เรื่อง การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

 

             /

5.

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 

            /

6.

เรื่อง การเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย

 

            /

7.

เรื่อง การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

           /

 

 

8.

เรื่อง การเสนอให้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

              /

9.

เรื่อง การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

              /

10.

เรื่อง การให้ทุนเพื่อช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ (ทุน TA)

             /

 

11.

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

 

             /

         

 

 

ลำดับ

รายการ

การดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานบริหารทั่วไป

1.

เรื่อง การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

           /

 

2.

เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ

          /

 

3.

เรื่อง การขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง

          /

 

4.

เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ/เชี่ยวชาญพิเศษ)

           /

 

5.

เรื่อง การขอแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.

           /

 

         

 

 

 

ลำดับ

รายการ

การดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ                                                                                                      

1.

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

           /

 

2.

เรื่อง นำส่งค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน

           /

 

3.

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน

           /

 

4.

เรื่อง เงินยืมทดรอง

           /

 

5.

เรื่อง ส่งใช้เงินยืมทดรอง

           /

 

6.

เรื่อง การเบิก-จ่ายวัสดุ

           /

 

7.

เรื่อง การแจ้งจัดหาพัสดุ

            /

 

8.

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้

           / 

 

9.

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการฯ

            / 

 

         

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559

 

จากการประชุมฯเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559  คณะกรรมการ ISO ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานระบบคุณภาพ ISO ดังนี้

  1. จัดทำ/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO ให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนเมษายน 2559
  2. จัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ประสานงานสาขาวิชา ภายในเดือนพฤษภาคม 2559
  3. ประกาศการบริหารคุณภาพโดยนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการดำเนินงานในสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายในเดือนมิถุนายน 2559
  4. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2559

(ตัวอย่างเอกสารคุณภาพ) (อัพโหลดไฟล์ขึ้นบนระบบ KM Blog)

            3. รายงานการเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ สำหรับหัวหน้างานในสังกัดทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            สรุปผลการอบรม มีดังนี้ (ไฟล์แนบ)

          4. โครงการ/กิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2559                                   
ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ณ น้ำตกแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อเก็บกวาดใบไม้ และเศษขยะ บริเวณโดยรอบน้ำตกแม่สา                             

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

5.1 วันที่ 13 เมษายน 2559 การร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

5.2 วันที่ 21 เมษายน 2559 พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดีและอาจารย์อาวุโส ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5.3 วันที่ 22 เมษายน 2559 พิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

----------------------------------

 

แสดงความคิดเห็น