เรื่อง : ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 5/59
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-05-19 17:16:16     คนอ่าน : 231     ความคิดเห็น : 0

ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

๑. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

           ๑.๑ การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้

             ๑) ติดตามงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  ๔/๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ  

            ๒) ข้อเสนอแนะจากรองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ  

                        ไม่มี

           ๓) ติดตามงาน เรื่อง การจัดทำระบบแจ้งซ่อมออนไลน์, การจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO

           ๔) แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป / การเตรียมต้อนรับและนำเสนองาน ในการศึกษาดูงานของคณะนิติศาสตร์ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ / การนำบุคลากรบางส่วนของสำนักงานไปร่วมเป็นคณะทำงานจัดงาน FIAC ๒๐๑๖ ๒ / สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม Edpex Tools Training หมวด ๔ การจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนจูรีพาร์ค กทม.

           ๕) แจ้งเพื่อพิจารณา เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนของสำนักงานคณะเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่ออธิการบดี

                                                ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอชื่อคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

  1. เลขานุการคณะ             ประธานฯ
  2. นางสาวอุณณาดา สุธรรม  อนุกรรมการ
  3. นางภาวินี ขยัน              อนุกรรมการ
  4. นางวรรณา วิภาสกุลเด่น   อนุกรรมการและเลขานุการ

      ๖) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน

           ๑) การเสนอชื่อผู้เข้าประชุม/ฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานคณะ หน่วยทรัพยากรบุคคลได้แจ้งผลการเข้าร่วมโดยตรงไปยังหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม และไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของเลขานุการคณะ จึงทำให้มีปัญหาในการเรื่องของการสื่อสาร     ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้หน่วยทรัพยากรบุคคลเสนอแบบตอบรับผ่านมายังเลขานุการคณะก่อนที่จะแจ้งผลการเข้าร่วมไปยังหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม 

โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

    ๒.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

ในส่วนของระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO จำนวน ๗ เรื่อง ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ - QMR) 

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘

ในส่วนของการจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป ขณะนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ๔ งาน คืองานแผนฯ (๖เรื่อง)  งานวิจัยฯ (๓ เรื่อง) งานบริการการศึกษาฯ (๑๑ เรื่อง) และงานบริหารทั่วไป (๖ เรื่อง) รวม ๒๖ เรื่อง  ส่วนของงานการเงินฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

   ๓. การจัดทำระบบแจ้งซ่อมออนไลน์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต่างๆ

                                    นำเสนอความคืบหน้าของผลการดำเนินงานจัดทำระบบฯ ดังนี้

                                    ๓.๑ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

                                    ๓.๒ ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์

                                    ๓.๓ ระบบปฏิทินกิจกรรม

                                     โดย คุณธีรายุทธ ทองสุข รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะฯ ได้ส่งผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบเข้มข้นจำนวน ๒ ราย คือ

๔. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course)

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒ ราย คือ นางสาวประทุมวรรณ์ บัวรินทร์ หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา และ นางปิยะนุช จันทนา หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   โดยเริ่มเรียนหลักสูตรดังกล่าวทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ค. – ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมง/ครั้ง)  มีค่าใช้จ่าย ๓,๘๐๐ บาท/ราย

 ๕. โครงการ/กิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙      ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๕.๑  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด ๓ ระบบการออกเลขออนไลน์ ระบบเสนอโครงการออนไลน์ ระบบ E-Budget และระบบการจองห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา รถยนต์ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะฯ     

๕.๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดการอบรม เรื่อง "การแจ้งซ่อมออนไลน์ การใช้งานเว็บไซต์ใหม่คณะฯ และการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์" เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ใหม่ได้ รวมไปถึงเข้าใจหลักการ การใช้งานการแจ้งซ่อมออนไลน์ และการทำงานของโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ๑-๕ ของคณะฯ โดยมีบุคลากรหน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผนฯ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม ๓ อาคารสำนักงานคณะฯ

๖. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรม   

๖.๑ การฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานในศตวรรษที่ ๒๑” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

๖.๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ภายใต้โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติตนตามแผนเมื่อเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติได้ โดยมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบ้านเด่น เทศบาลนครเชียงใหม่ และห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่การดับเพลิง  

๖.๓ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เริ่มทำ KM อย่างไรให้ได้ผล : จัดการองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

---------------------------------------

 

แสดงความคิดเห็น