เรื่อง : พลิกมุมคิด พิชิตงานเพื่อความสำเร็จ
โดย : เบญจวรรณ  เตชะ     เขียนเมื่อ : 2016-05-24 17:13:57     คนอ่าน : 171     ความคิดเห็น : 0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง “พลิกมุมคิด พิชิตงานเพื่อความสำเร็จ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

หลังจากการอบรมดังกล่าว ผู้เขียนได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมถึงความประทับใจวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ และสามารถที่จะสร้างแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติทุกระดับ

จึงได้สรุปรายละเอียดจากการอบรมดังกล่าว เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆ ต่อไป

 http://202.28.24.45/mis/document/file_link/240516_181329.pdf

 

แสดงความคิดเห็น