เรื่อง : ปีหน้าจะแล้งอีกไหม น้ำจะพอใช้หรือเปล่า
โดย : นงนุช  ทองอ่อน     เขียนเมื่อ : 2016-07-28 14:02:08     คนอ่าน : 168     ความคิดเห็น : 0

คำถามที่ว่าปีหน้าจะแล้งอีกไหม น้ำจะพอใช้หรือเปล่า?????

เป็นคำถามที่รัฐบาลมีคำตอบให้กับเราดังนี้ค่ะ

                    ประเทศไทยมีเนื้อที่ 320.70 ล้านไร่  เป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.23 ล้านไร่  แบ่งออกเป็นเนื้อที่ชลประทาน 30.26 ล้านไร่  และเนื้อที่นอกเขตชลประทาน 118.97 ล้านไร่  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งจะต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก

                        ปัญหาน้ำจะแล้งหรือไม่ในปีหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะมีฝนตกมากน้อยเพียงใด และจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2559 ยาวมาถึงต้นปี 2560 ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าปกติ  ส่งผลให้เกิดภัยแล้ว แต่ปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงครึ่งปี 2560  จะทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติซึ่งอาจบรรเทาภัยแล้งได้บ้าง แต่ประชาชนก็ต้องปรับตัว ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายป่า ใช้น้ำอย่างประหยัด  กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูฝน  เกษตรกรก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตร เช่น ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย  ทำเกษตรตามฤดูกาล เป็นต้น

                        รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ  ได้มีนโยบายเพื่อบริหารจัดการน้ำที่เพียงพอให้กับประชาชนและเกษตรกรอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่

  1. จัดการน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
  2. สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ทั้งการเกษตร และอุตสาหกรรม
  3. จัดการน้ำท่วมและอุทกภัยในเมืองพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญ
  4. จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและในกลุ่มน้ำที่มีคุณภาพวิกฤติให้อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป
  5. อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม จัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อลดผลกรทบต่อการขาดแคลนน้ำ
  6. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพ และมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ บริหารจัดการได้รวดเร็ว

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลขุดบ่อน้ำบาดาล 6,002 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย.59) เพิ่มปริมาณน้ำได้ 208 ล้าน ลบ.ม. รวมถึงได้พัฒนาแหล่งน้ำใน จ.นครราชสีมา

สถานการณ์น้ำในปี 2560 ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนหลังสิ้นฤดูฝน ปี 2559 ว่าจะสามารถกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำได้มากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้ จากสภาพน้ำต้นทุน ณ วันที่ 10 มิ.ย.59 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน้ำใช้การได้ 8,850  ล้าน ลบ.ม.  คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุใช้การได้ ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ยกเว้นภาคการเกษตร รัฐบาลขอให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก  เพื่อลดการใช้น้ำจากเขื่อน  และสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในปี 2560 ได้มากที่สุด  จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา สภาพฝนในเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ปริมาณฝนจากใกล้เคียงกับค่าปกติ  ส่วนช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลจะบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการในที่สุด

 

สรุปก็คือน้ำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฟ้าฝนจะเป็นใจกับเราหรือเปล่า ทางที่ดีพวกเราก็ควรจะเตรียมรับมือกับปัญหาเรื่องน้ำกันไว้จะเป็นการดีกว่า แล้วอย่าลืมช่วยกันอนุรกษ์สิ่งแวดล้อมที่สวยงามรอบๆ ตัวเราด้วยนะคะ

 

 

แสดงความคิดเห็น