เรื่อง : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559
โดย : เบญจวรรณ  เตชะ     เขียนเมื่อ : 2016-10-05 09:19:44     คนอ่าน : 174     ความคิดเห็น : 0

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2559 ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล และผู้ร่วมศึกษาดูงานจำนวน 15 ราย ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเษตร เลขานุการคณะฯ และผู้แทนจาก 5 งาน สังกัดสำนักงานคณะฯ และศูนย์บริการธุรกิจฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 3 หน่วยงาน ดังนี้

1.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ และเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2.ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์

3. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดเชิงรุก ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาดูงานดังกล่าว ผู้ร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับแนวคิดในการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันตามมุมมองและลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น วิธีการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน สังคมและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จุดประกายความคิด เพื่อปรับปรุง/พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งนี้ ได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

>> เอกสารแนบ <<

 

แสดงความคิดเห็น