เรื่อง : ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะ 6/59
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-11-28 14:31:42     คนอ่าน : 440     ความคิดเห็น : 0

ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ ๖/๕๙ ในช่วงวันที่ ๒๘ เมษายน – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้

                   ๑. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    ๑.๑ การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้

                                            ๑) ติดตามงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  ๔/๕๙ และ ๕/๕๙  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ  

                                            ๒) ข้อเสนอแนะจากรองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ  

                                                            ไม่มี

                                             ๓) ติดตามงาน เรื่อง การจัดทำระบบแจ้งซ่อมออนไลน์, การจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO, การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของสำนักงานคณะ

                                            ๔) แจ้งเพื่อทราบ

                                                 - การได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับปรุงห้องน้ำ) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                                                 - หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ แจ้งผลการได้รับจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา

                                                  - คณะมีกำหนดจัดงาน FIAC ๒๐๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้มีกำหนดเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงาน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเดินทางกลับวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

                                                 - กำหนดกรอก JA ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบทั่วกัน

                                                 - กิจกรรมต่างๆ เช่น

                                                      - การจัดพิธีส่งมอบงานคณบดี วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ และห้องประชุม ๓

                                                      - การแถลงนโยบายและรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                      - การสัมมนาแผนประจำปี วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

                                      ๕) เรื่องเพื่อพิจารณา / ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน

                                                     ๕.๑) การเสนอชื่อผู้เข้าประชุม/ฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานคณะ หน่วยทรัพยากรบุคคลได้แจ้งผลการเข้าร่วมโดยตรงไปยังหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม และไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของเลขานุการคณะ จึงทำให้มีปัญหาในการเรื่องของการสื่อสาร     ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้หน่วยทรัพยากรบุคคลเสนอแบบตอบรับผ่านมายังเลขานุการคณะก่อนที่จะแจ้งผลการเข้าร่วมไปยังหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม 

                                                   ๕.๒) การลดขั้นตอนกระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงิน สืบเนื่องจากที่มีปัญหาอุปสรรค เรื่อง กระบวนการขั้นตอนทางด้านการเบิกจ่ายเงินมีความซับซ้อน ทั้งนี้ หัวหน้างานการเงินฯ รับจะนำเรื่องนี้ไปหารือต่อไป   

                                                  ๕.๓) การเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณะ มีกำหนดภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

                    ๒.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

                                  ในส่วนของระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO จำนวน ๗ เรื่อง ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ - QMR) อยู่ระหว่างการประสานงานเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘

                                 ในส่วนของการจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป ขณะนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ๔ งาน คืองานแผนฯ (๖เรื่อง)  งานวิจัยฯ (๓ เรื่อง) งานบริการการศึกษาฯ (๑๑ เรื่อง) และงานบริหารทั่วไป (๖ เรื่อง) รวม ๒๖ เรื่อง  ส่วนของงานการเงินฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

                     ๓. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course)

                                 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒ ราย คือ นางสาวประทุมวรรณ์ บัวรินทร์ หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา และ นางปิยะนุช จันทนา หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   โดยเริ่มเรียนหลักสูตรดังกล่าวทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ค. – ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมง/ครั้ง)  มีค่าใช้จ่าย ๓,๘๐๐ บาท/ราย

                    ๔. โครงการ/กิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

                          ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                         ๔.๑  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด ๓ ระบบการออกเลขออนไลน์ ระบบเสนอโครงการออนไลน์ ระบบ E-Budget และระบบการจองห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา รถยนต์ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะฯ     

                        ๔.๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดการอบรม เรื่อง "การแจ้งซ่อมออนไลน์ การใช้งานเว็บไซต์ใหม่คณะฯ และการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์" เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ใหม่ได้ รวมไปถึงเข้าใจหลักการ การใช้งานการแจ้งซ่อมออนไลน์ และการทำงานของโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ๑-๕ ของคณะฯ โดยมีบุคลากรหน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผนฯ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม ๓ อาคารสำนักงานคณะฯ

                      ๔.๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดการฝึกอบรม เรื่อง“การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานในศตวรรษที่ ๒๑” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

                         ๔.๔ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ภายใต้โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

                         ๔.๕ วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙ บุคลากรของคณะฯ ร่วมพิธีบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก   

                ๕. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรม   

                         ๕.๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “เริ่มทำ KM อย่างไรให้ได้ผล : จัดการองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

                       ๕.๒ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๕๙ น. ณ โบราณสถานหนองงู บ้านห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น