เรื่อง : ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-11-28 14:36:26     คนอ่าน : 269     ความคิดเห็น : 0

ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงวันที่ ๒๒มิถุนายน – ๒๐กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

                   ๑. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    ๑.๑ การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐– ๑๑.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑สำนักงานคณะสรุปผลการประชุมมีดังนี้

                                    ๑) ติดตามงานจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  ๖/๕๙เมื่อวันที่๒๒มิถุนายน ๒๕๕๙ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ

                                   ๒) ข้อเสนอแนะจากรองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ

                                     - รองคณบดี (ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) เสนอแนะเรื่องการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาของสำนักงานคณะ ควรมีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน

                                  ๓) ติดตามงาน เรื่อง การจัดทำระบบแจ้งซ่อมออนไลน์, การจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO, การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของสำนักงานคณะ

                                 ๔) แจ้งเพื่อทราบ

                                     ๔.๑ ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

                                    ๔.๒โครงการ Lunch Talk มีกำหนดจัดทุกวันพุธที่สองของเดือน โดยในครั้งแรกจะจัดในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑, ๓ และ ๔

                                   ๔.๓ขอความร่วมมือให้ทุกงาน ปรับปรุงเอกสารใน webpage การเผยแพร่คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ/แบบฟอร์ม ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเองและผู้มารับบริการ

                                  ๔.๔  การประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่ง เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) มีกำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

                                 ๔.๕ การเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่ปี ๒๕๕๑เป็นต้นมา บัดนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรยกเลิกการใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการที่เป็นกระดาษตราครุฑทุกประเภท และให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ โดยเปลี่ยนตราครุฑเป็นตราช้าง มช. ตามขนาดที่กำหนดไว้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือทุกประเภทได้จากเว๊บไซต์ของกองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งกำหนดเริ่มใช้แบบฟอร์มต่อไป 

                               ๔.๖ การเปลี่ยนเลขที่หนังสือออกของคณะ จาก ๖๓๙๓ เป็น ๖๕๙๓ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

                              ๔.๗ หัวหน้างานบริการการศึกษาแจ้งเรื่องการทำโครงการ Roadshow จะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรม

                        ๕) เรื่องเพื่อพิจารณา / ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน

                               ๕.๑เลขานุการคณะแจ้งว่า การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมทางหน้าเว๊บไซต์คณะ ยังมีบางกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังเผยแพร่ข่าวได้ไม่ทันท่วงที  จึงขอเร่งรัดให้เผยแพร่ข่าวกิจกรรมให้มีความฉับไวมากยิ่งขึ้น

                              ๕.๒หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับเงินยืมทดรองที่มีสำรองไว้ที่งานการเงินฯ (นางนพคุณ พรายจันทร์)  จึงขอความร่วมมือให้ทุกงาน หากทราบว่าจะใช้เงินล่วงหน้า ขอให้มารับเงินที่นางนพคุณก่อน หากในกรณีที่นางนพคุณลา นางนพคุณจะฝากเงินไว้ที่หัวหน้างาน และหากกรณีสุดวิสัยที่นางนพคุณป่วยกะทันหัน ไม่สามารถฝากเงินที่หัวหน้างานได้ ให้เจ้าของงานสำรองเงินไปก่อน แล้วค่อยมาขอรับเงินภายหลัง                

                             ๕.๓การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง

                                         หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง จึงขอหารือในที่ประชุมว่าควรมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองและควรมีการขออนุมัติในหลักการเพื่อเลี้ยงรับรองก่อน

                            ๕.๔การแจ้งเวียนเรื่องประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม

                                        เนื่องจากเกิดความสับสน และความไม่ชัดเจนในการเสนอเรื่องเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม จากหน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ทุกงาน เป็นผู้เสนอเรื่องประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม และสำเนาแจ้งให้หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป ทราบเป็นข้อมูล

                            ๕.๕กรณีการแจ้งซ่อม หากฝ่ายช่างเทคนิคไปตรวจสอบแล้ว ถ้าต้องมีการแจ้งจัดหาวัสดุสำหรับการซ่อม ขอให้หน่วยงานที่แจ้งซ่อมเป็นผู้ดำเนินการแจ้งจัดหาวัสดุให้ฝ่ายช่างเทคนิค เมื่อได้ของมาแล้ว จึงแจ้งให้ฝ่ายช่างเทคนิคดำเนินการซ่อมเปลี่ยนให้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน มีภาระงานเป็นจำนวนมาก 

                              โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๙กรกฎาคม ๒๕๕๙เวลา ๑๔.๐๐ น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

                                  ๑.๒ การประชุมร่วมกับบุคลากรงานการเงินการคลังและพัสดุ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐– ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะสรุปผลการประชุมมีดังนี้

                                                - ติดตามงานและแผนการดำเนินงาน

                                                - การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

                                                            - การปรับแก้แบบฟอร์มในระบบ E-budget

                                                            - ปัญหาอุปสรรคด้านการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ,การยืมเงินทดรองจ่ายและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

                                .๓การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะ วันที่ ๑๕กรกฎาคม ๒๕๕๙

                                                             - รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน และปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

                                                             - พิจารณาแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

              ๒.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

                         อยู่ระหว่างการประสานงานเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘/ การทดลอง implement ระบบ

                        ในส่วนของการจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป ขณะนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ๔ งาน คืองานแผนฯ (๖เรื่อง)  งานวิจัยฯ (๓ เรื่อง) งานบริการการศึกษาฯ (๑๑ เรื่อง) และงานบริหารทั่วไป (๖ เรื่อง) รวม ๒๖ เรื่อง  ส่วนของงานการเงินฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

                                

            ๓. การติดตามข้อมูลซ่อมครุภัณฑ์

                             ได้มีการติดตามข้อมูลซ่อมครุภัณฑ์พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ วันที่ ๕กรกฎาคม ๒๕๕๙

           ๔. โครงการLunch talk 

สำนักงานคณะ ได้ประสานงานการจัดกิจกรรม lunch talk ครั้งแรกในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑, ๓ และ ๔ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดวันพุธที่ ๑๐สิงหาคม ๒๕๕๙

          ๕. โครงการ/กิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๒มิถุนายน – ๒๐กรกฎาคม ๒๕๕๙

                   ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                   ๕.๑เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เริ่มทำ KM อย่างไรให้ได้ผล : จัดการองค์ความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชยกร สัตย์ซื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

                  ๕.๒วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมร่วมงานถวายเทียนพรรษา และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ณ โบราณสถานหนองงู บ้านห้วยอ่าง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

                  ๕.๓วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                 ๕.๔วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การให้บริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์ อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม

                ๕.๕วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙” ขึ้น ณ ห้องประชุม ๑,๓ และ ๔  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และกลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้พบปะพูดคุยกันในรูปแบบ Lunch Talk ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางให้บุคลากรของคณะ ได้มีโอกาสได้พุดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น

       ๖. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรม

                ๖.๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ ๒๒กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

                ๖.๒ กิจกรรมมอบของบริจาคให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทับเดื่อและโรงเรียนวัดปางห้วยตาด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ วันพุธที่ ๓สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ -๑๓.๐๐น.

              ๖.๓โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๐สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑,๓ และ ๔  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะฯ

 

แสดงความคิดเห็น