เรื่อง : ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 8/59
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-11-28 14:42:11     คนอ่าน : 159     ความคิดเห็น : 0

ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีดังนี้

                   ๑. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    ๑.๑ การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้

                                            ๑) ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  ๗/๕๙  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ  

                                            ๒) วาระแจ้งเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้

                                                ๒.๑ หัวหน้างานการเงินฯ แจ้งกำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                ๒.๒ เลขานุการคณะแจ้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไตรมาส ๓/๒๕๕๙ และได้ขอหารือในกรณีการจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟทั้งองค์กร ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ  นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันแม่ และหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร

                                              ๒.๓  ติดตามการจัดทำระบบ ISO

                                              ๒.๔ การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของงานต่างๆ

                                           ๓. เรื่องเพื่อพิจารณา / ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน

                                               ๓.๑ เรื่องพิจารณา                                     

                                                       ๑) การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐

                                                       ๒) การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                       ๓) แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการเบิกเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาของบุคลากรสำนักงานคณะฯ

                                  ที่ประชุม เห็นชอบในร่างแนวทางขออนุมัติเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา และเสนอให้งานการเงินการคลังและพัสดุ จัดทำแนวปฎิบัติดังกล่าวเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติของทั้งสามหน่วยงานในคณะด้วย

                                                     ๔)  การพิจารณาบุคคลที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

                                   ตามที่ นางปิยะนุช จันทนา นายนพรัตน์ อัครจินดา มีกำหนดเข้ารับการอบรม เรื่อง สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงาน (Self & Work Improvement) ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙และน.ส.กัลยาณี สุรพลพิเชฎฐ์  ซึ่งมีกำหนดเข้ารับการอบรม หัวข้อ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกรดำเนินรายการ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ค่ามีกำหนดเข้ารับการอบรม หัวข้อ... ณ สำนักบริการวิชาการ ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบให้บุคลากรทั้งสามราย เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมนี้

                                                     ๔.๒ ปัญหา/อุปสรรค

                                                        ๑) หัวหน้างานบริหารทั่วไป แจ้งปัญหาเรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากร กระชั้นชิด   เลขานุการคณะจึงรับจะไปหารือกับหัวหน้าสำนักวิชาฯและหัวหน้าศูนย์ฯ เกี่ยวกับปัญหานี้ต่อไป

                                                       ๒) เลขานุการคณะ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการออกคำสั่งของคณะ ที่หน่วยทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ออกคำสั่ง ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตราในการออกคำสั่ง ให้หน่วยทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป และให้เก็บ

                                       โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

               ๑.๒ การประชุมร่วมกับบุคลากรงานนโยบายและแผนฯ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้

                                 - ติดตามงาน และแผนการดำเนินงาน / ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แนวปฏิบัติต่างๆ ของสำนักงานคณะ

                     ๒.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

                                 ในส่วนของการจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป ขณะนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ๕ งาน  

                                    เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาของโครงการ (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล และผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง) เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

                                   ๑. ให้ทุกงานวิเคราะห์และทบทวนงานของตนว่ามีกระบวนการหลักอะไรที่ควรทำเป็นระเบียบปฏิบัติ และในระเบียบปฏิบัตินั้นๆ ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) อะไรบ้าง

                                  ๒. ให้ทุกงานพิจารณาระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นว่าขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ และในแต่ละขั้นตอนมีเอกสาร/แบบฟอร์มประกอบอะไรบ้าง

                                    ขณะนี้ ทั้ง ๕ งาน ได้ทดลองดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน/ยุบรวมหัวข้อของงาน ให้เป็น Work Procedure

                  ๓. โครงการ Lunch talk 

                 สำนักงานคณะ ได้ประสานงานการจัดกิจกรรม lunch talk ประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑, ๓ และ ๔

                 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้ารับการอบรม หัวข้อ สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงาน (Self & Work Improvement) วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย คุณนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ ซึ่งกิจกรรมครั้งต่อไป มีกำหนดจัดวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

               ๔. โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                       สำนักงานคณะฯ มีกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของพนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งศึกษาดูงานทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ คณะวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานตลาดเชิงรุก ของศูนย์เครื่องมือ

              ๕. โครงการ/กิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

                   ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                   ๕.๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยา/ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาด้านการสร้างทีมและการพัฒนาตนผ่านการฝึกสติ และผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

                 ๕.๒ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

                ๕.๓ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนอาหารกลางวัน มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ถุงเท้า รองเท้า และอื่นๆ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนทับเดื่อ และโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

                ๕.๔ วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. งานบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรม lunch talk ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑, ๒ และ ๓ 

            ๖. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรม   

                          ๖.๑ โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม ๑,๓ และ ๔  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะฯ

 

 

แสดงความคิดเห็น