เรื่อง : ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ 9/59
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-11-28 14:45:34     คนอ่าน : 314     ความคิดเห็น : 0

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงวันที่ ๒๔ สิงหาคม – ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙ มีดังนี้

                   ๑. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    ๑.๑ การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้

                                            ๑) ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  ๗/๕๙  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ  

                                            ๒) วาระแจ้งเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้

                                                ๒.๑ หัวหน้างานการเงินฯ แจ้งกำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                ๒.๒ เลขานุการคณะแจ้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไตรมาส ๓/๒๕๕๙ และได้ขอหารือในกรณีการจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟทั้งองค์กร ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ  นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันแม่ และหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร

                                              ๒.๓  ติดตามการจัดทำระบบ ISO

                                              ๒.๔ การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของงานต่างๆ

                                              ๓. เรื่องเพื่อพิจารณา / ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน

                                  ๓.๑ เรื่องพิจารณา                                     

                                  ๑) การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐

                                  ๒) การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                  ๓) แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการเบิกเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาของบุคลากรสำนักงานคณะฯ

                                  ที่ประชุม เห็นชอบในร่างแนวทางขออนุมัติเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา และเสนอให้งานการเงินการคลังและพัสดุ จัดทำแนวปฎิบัติดังกล่าวเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติของทั้งสามหน่วยงานในคณะด้วย

                                  ๔)  การพิจารณาบุคคลที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

                                   ตามที่ นางปิยะนุช จันทนา นายนพรัตน์ อัครจินดา มีกำหนดเข้ารับการอบรม เรื่อง สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงาน (Self & Work Improvement) ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙และน.ส.กัลยาณี สุรพลพิเชฎฐ์  ซึ่งมีกำหนดเข้ารับการอบรม หัวข้อ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกรดำเนินรายการ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ค่ามีกำหนดเข้ารับการอบรม หัวข้อ... ณ สำนักบริการวิชาการ ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบให้บุคลากรทั้งสามราย เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมนี้

                               ๔.๒ ปัญหา/อุปสรรค

                                     ๑) หัวหน้างานบริหารทั่วไป แจ้งปัญหาเรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากร กระชั้นชิด   เลขานุการคณะจึงรับจะไปหารือกับหัวหน้าสำนักวิชาฯและหัวหน้าศูนย์ฯ เกี่ยวกับปัญหานี้ต่อไป

                                    ๒) เลขานุการคณะ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการออกคำสั่งของคณะ ที่หน่วยทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ออกคำสั่ง ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตราในการออกคำสั่ง ให้หน่วยทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป และให้เก็บ

 โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

                                                               

               ๒.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

                       ๑.ขณะนี้อยู่ระหว่างให้แต่ละงานปรับปรุงเอกสารตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา มีกำหนดส่งให้หน่วย QA ภายใน๑๕ พย.๕๙ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียน EDPEX SAR

                      ๒. ๑๖ พย. ๕๙ หน่วย QA ส่งเอกสารที่ปรับปรุงเสร็จแล้วให้หัวหน้างาน-เลขานุการคณะตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนงานในflowchart

                     ๓. ๒๒พย.๕๙ ส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ (๒สัปดาห์)

                     ๔. หน่วยงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา (๒สัปดาห์)และเริ่ม implement

                     ๕. ๓๐ มิย ๕๙ pre audit / crosscheck โดยหัวหน้างาน

                     ๖. แก้ไข/ปรับปรุงเอกสารตามcomment ของกรรมการ

                     ๗. ๑๕ตค.๖๐ internal audit โดยคณะกรรมการภายในคณะ

             ๓. โครงการ Lunch talk 

                สำนักงานคณะ ได้ประสานงานการจัดกิจกรรม lunch talk ประจำเดือนกันยายน ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑, ๓ และ ๔    มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้ารับการอบรม  ดังนี้

                  1. กลุ่มคณาจารย์   หัวข้อ “การทำวิจัยระยะสั้น ณ Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศณี่ปุ่น” โดย อ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ และ “การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Sakura Science  Program ณ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23   กรกฏาคม - 3 สิงหาคม  2559” โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส

                 2. กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ หัวข้อ"การใช้งานโปรแกรมCMU Waste Track"โดย นางวรางคณา เตมียะ

                3. กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน “แชร์ประสบการณ์จากการฝึกอบรม เรื่อง ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและนักพูดอย่างมืออาชีพ” โดย นางสิริลักษณ์ ลัดเครือ สังกัด งานบริหารงานวิจัยฯ

              ๔. โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                        สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของพนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งศึกษาดูงานทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ คณะวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานตลาดเชิงรุก ของศูนย์เครื่องมือ (รายละเอียดในไฟล์แนบ)

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น