เรื่อง : ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ 10/59
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2016-11-28 14:52:06     คนอ่าน : 168     ความคิดเห็น : 0

 ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงวันที่ ๒๑ กันยายน – ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙ มีดังนี้

                   ๑. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    ๑.๑ การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้

                                            ๑) ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  ๙/๕๙  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๙   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ  

                                            ๒) ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร : รองคณบดี (ผศ.ดร.พิชญา) ขอความร่วมมือบุคลากรในงาน แจ้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย กรณีมีการลา

                                            ๓) วาระแจ้งเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้

                                                 ๓.๑ หัวหน้างานการเงินฯ แจ้งให้ทุกงาน เตรียมความพร้อมด้านการยืมเงินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ล่วงหน้า เนื่องจากในวันที่ ๑๐-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารไปปฏิบัติงานต่างประเทศ/ต่างจังหวัด 

                                                 ๓.๒ การจัดทำป้ายชื่อผู้ช่วยวิจัย ที่ประชุมเสนอให้จัดทำป้ายชื่อให้พนักงานทุกคนในคณะเพื่อจะได้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเลขานุการคณะ รับจะนำมาหารือในที่ประชุมกรรมการบริหารฯ ต่อไป

                                                  ๓.๓ เลขานุการคณะ ติดตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลที่สำนักงานคณะ ได้รับจัดสรร คือ การปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๔๐๐ คน และโครงการจัดทำแผงหลังคาโซล่าเซลล์

                                                ๓.๔ หัวหน้างานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องการจัดทำห้องรับประทานอาหารที่ชั้น ๑ สำนักงานคณะ ทั้งนี้ ที่ประชุม เสนอให้มีการตกแต่งห้องให้ดึงดูดใจ รวมทั้งให้ติดป้ายคำขวัญต่างๆ เพื่อสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงาน

                                                 ๓.๔ งานบริการการศึกษา แจ้งสรุปผลจากการประชุมงานบริการการศึกษาฯ ซึ่งได้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ด้วย

                                              ๔) เรื่องเพื่อพิจารณา / ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน

                                  ๔.๑ เรื่องพิจารณา                                     

                                    ๑) การวางแผนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ปี ๒๕๖๐

                                    ๒) การนำผลจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาปรับปรุงการทำงานของสำนักงานคณะ

                                   ๓) การพิจารณาบุคคลที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ Lunch Talk วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

                                      ที่ประชุมเสนอให้เลขานุการคณะ แลกเปลี่ยนผลที่ได้รับจากแบบสอบถามการสื่อสารภายในองค์กร และเสนอให้มีการจัดทำแบบสอบถามอีก ๑ ชุดเพื่อสอบถามถึงแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในคณะฯ ซึ่งจะได้นำไปใช้แจกบุคลากรที่มาร่วมกิจกรรม lunch talk ด้วย

                                   ๔.๒ ปัญหา/อุปสรรค

                                           ๑) ที่ประชุมได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ ปัญหาเรื่องตัวเลขในระบบ  e budget  และตัวเลขในระบบสามมิติ ไม่ตรงกับความจริงและไม่สอดคล้องกัน  ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้นำเรื่องนี้ เข้าเป็นวาระติดตาม/ต่อเนื่อง ในการประชุมหัวหน้างานทุกครั้ง

                                           ๒) หัวหน้างานบริการการศึกษา ได้แจ้งถึงปัญหาความล่าช้าเรื่องการเบิกจ่ายทุน TA ที่ประชุมจึงเสนอให้หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และหัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ

หาแนวทางในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ ศึกษากระบวนการในเรื่องนี้หรือแนวปฏิบัติที่ดีจากคณะอื่นๆ  

                                                 โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

                                    ๑.๒ การประชุมหัวหน้างานวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

                                    ที่ประชุม ได้พิจารณาแบบสอบถามเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสอบถามบุคลากรที่มาร่วมงาน Lunch Talk ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ได้มีการติดตามงาน เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานคณะ ได้พิจารณาแผนความเสี่ยงแล้ว ไม่มีเพิ่มเติม และให้ยังคงความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สินและด้านทรัพยากรบุคคลไว้ตามเดิม

                                     ๒.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

                                 ขณะนี้อยู่ระหว่างให้แต่ละงานปรับปรุงเอกสารตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา มีกำหนดส่งให้หน่วย QA ภายใน ๑๕ พย.๕๙ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียน EDPEX SAR

                                   ๓. โครงการ Lunch talk 

                                        สำนักงานคณะ ได้ประสานงานการจัดกิจกรรม lunch talk ประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ และ ๔     มีการแลกเปลี่ยน  ดังนี้

                                       ๑. กลุ่มคณาจารย์ / นักวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๓  หัวข้อ "การยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ” โดยนางวรางคณา เตมียะ

                                       ๒. กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หัวข้อ  “ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ” โดย เลขานุการคณะ

                                ๔. การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

                                              จากการออกแบบสอบถาม ๒ ครั้ง ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการสื่อสารภายในองค์กรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และแบบสอบถามช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่พึงประสงค์ ผลจากแบบสอบถาม (แจกในกิจกรรม Lunch Talk เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) พบว่า บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์จะให้ใช้ช่องทางการสื่อสารดังนี้ 

แบบสอบถามครั้งที่ ๑

แบบสอบถามครั้งที่ ๒

 1.  Email

๑. Email

 1. Line
 1. SMS
 1. SMS

     ๓. Line

                    ๕.  โครงการ Happy Time for all

                                              ตามที่สำนักงานคณะ ได้ดำเนินการออกแบบสอบถามโครงการ Happy Time for all โดยมีกำหนดปิดรับผลจากแบบสอบถาม วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  นั้น มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน นั้น สรุปผลจากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้

                                              กิจกรรมเดิมที่ต้องการให้คงอยู่ ๓ ลำดับแรก คือ

                                              ๑) การทำอาหารสุขภาพ

                                              ๒) โยคะ

                                              ๓) เปตอง / แบตมินตัน

                                              กิจกรรมใหม่ที่ต้องการให้คณะจัด

                                              เต้นแอโรบิค / ออมเงินรายวัน / ทำอาหารอาเซียน / สภากาแฟ / ปลูกผักสวนครัว/ สอนงานศิลปะ งานฝีมือต่างๆ / ดนตรี / จัดดอกไม้ / เชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงาน เช่น การวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนทางการเงิน การดูแลสุขภาพกาย-ใจ ฯลฯ

               เวลาที่ต้องการจะให้จัดกิจกรรม ๒ ลำดับแรก
๑) วันศุกร์ ช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
               ๒) วันพุธ ช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐

 

               ๖. แผน HR โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๐

                               สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เสนอแผนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้งบประมาณดำเนินการจำนวน ๒๕๕,๒๐๐ บาท และจะดำเนินการจัดโครงการทั้งสิ้น ๗ โครงการ ดังนี้

 • โครงการฝึกอบรมการจัดทำระบบเอกสาร ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘
 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงาน
 • โครงการคลินิกที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • โครงการฝึกอบรม การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 • โครงการอบรมเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์” ซึ่งจะเชิญบุคลากรของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว

         

. ความคืบหน้าของการดำเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ งบมาตรการเร่งรัดฯ ในส่วนของสำนักงานคณะ มีดังนี้

 •  
 •  
 1. โครงการปรับปรุงหอประชุม

 

๑. ดำเนินการเขียนคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติโครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่   เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากบริษัท โดยจากการประสานงานเบื้องต้น บริษัทจะส่งใบเสนอราคามายังคณะฯ ภายในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหน่วยพัสดุจะดำเนินการเรียกบริษัทมาเซ็นสัญญา และเริ่มดำเนินงาน โดยคาดว่าใช้เวลาเข้างานทั้งสิ้น ๔๕ วัน

 1. โครงการแผงหลังคา solar cell

 

๒. จัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่างการลงนามในใบสั่งจ้างกับ ERDI

                   โดยเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ได้มีการเชิญหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ มาประชุมหารือ เพื่อสอบถามถึงปัญหาอุปสรรค และวางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

                   ๘. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

                                    ๘.๑ เชิญชวนผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

 

แสดงความคิดเห็น