เรื่อง : 40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพ
โดย : เบญจวรรณ  เตชะ     เขียนเมื่อ : 2017-04-12 10:57:14     คนอ่าน : 185     ความคิดเห็น : 0

 

ในเส้นทางการทำงานของบุคคลแต่ละสายอาชีพ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าต่างก็มุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง แต่การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเรื่มจากการพัฒนาตัวเองก่อน วันนี้ผู้เขียนจึงมีบทความดีๆ จาก ดร.เกศรา รักชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ในเรื่อง “เรียนรู้การเป็นมืออาชีพ Being Professional” โดยเป็นกรณีศึกษาจากโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ปตท. ซึ่งได้ให้แนวคิดในข้อสำคัญว่าการที่จะเป็นพนักงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องทำตัวหรือประพฤติปฏิบัติอย่างไร ทั้งในเรื่องงานและที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตตามปกติ

ดร. เกศรา  กล่าวไว้ว่า  การจะเป็นมืออาชีพนั้น พนักงานใหม่ของ ปตท. ได้นำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นข้อสรุปร่วมกัน รวม 40 ข้อ ดังนี้

1) พนักงานแต่ละคนต้องมีความฝันที่ชัดเจนในตัวเอง ฝันอยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกเข้ามา
2) พนักงานต้องมีใจรักในสิ่งที่ทำ รักในอาชีพของตนเอง มีความตั้งใจจริงที่จะทำอาชีพของตนเอง
3) มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานแต่ละวัน
4) วางแผนการทำงาน
5) ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน
6) เตรียมตัวเอง เตรียมงานตัวเองให้พร้อมก่อนทำงานร่วมกับผู้อื่น
7) รับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม
8) แข่งขันกับตนเอง
9) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
10) ทำงาน 150% ของที่วางแผนไว้
11) มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รู้จักรักษาเวลา
12) ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
13) ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติม
14) เป็นคนน่ารัก ไม่หยิ่งไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง
15) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
16) เอาชนะใจตนเองโดยควบคุมอารมณ์ (Self Management)
17) มีความมั่นใจในตนเอง
18) เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
19) ให้เกียรติ และรักษาสัญญากับตัวเองและผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
20) กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
21) มีความสม่ำเสมอในการหมั่นหาความรู้ ความเข้าใจในงาน ในธุรกิจขององค์กร
22) มีความมุ่งมั่น (Commitment)
23) รู้จักบริหารเวลา (Time Management)
24) มีสมาธิในการทำงาน
25) กำจัดจุดอ่อนตัวเอง  และเรียนรู้จุดแข็งที่จะสร้างเสริมให้เด่นขึ้น
26) เรียนรู้จากการเป็น “มืออาชีพ” กับมืออาชีพ หาความรู้จากผู้ที่เก่งกว่า เพื่อพัฒนาตนเอง
27) หาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างองค์กร
28) มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์
29) มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ไม่ยึดติด
30) กล้ายอมรับผิด จากการกระทำของตนเอง โดยไม่กล่าวโทษสถานการณ์ หรือบุคคลอื่น และนำเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน
31) เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ
32) ทำทุกบทบาทและหน้าที่ให้ดีที่สุด
33) มีต้นแบบ หรือ Role Model เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจ
34) Trust ในตัวผู้นำและเพื่อนร่วมงาน
35) มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน
36) Life Long Learning
37) พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ (Continuous Improvement)
38) ยึดถือค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร
39) ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergy)
40) มีความภูมิใจในตัวเองและองค์กร

ผู้เขียนเชื่อว่าหากผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ตามคุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพดังกล่าว จะส่งเสริมให้ที่ทำงานเป็น Healthy Workplace ในท้ายที่สุด นอกเหนือจากนี้ จากฐานคิดของโปรแกรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ปตท. ยังสะท้อนให้เห็นถึงการที่องค์การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางขององค์การให้พนักงานได้ทราบตั้งแต่ต้น รวมทั้งปลูกฝังวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่จะนำมาซึ่งความเป็นพนักงานที่เก่ง สร้างสรรค์ เป็นคนดีและมีความสุขในการทำงาน 

ที่มา :: http://www.easyroadtraining.com

 

แสดงความคิดเห็น