เรื่อง : วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร
โดย : เบญจวรรณ  เตชะ     เขียนเมื่อ : 2017-04-12 11:11:47     คนอ่าน : 196     ความคิดเห็น : 0

เรามักจะได้ยินอยู่เสมอๆ ในการทำงานเกี่ยวกับ "การจะทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น" เนื่องจากการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ที่ระดับการศึกษา วัย หรืออายุ ดังนั้นไม่ว่าจะอายุมาก อายุน้อย จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี หรือต่ำกว่าปริญญาตรี ก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานและชีวิตประจำวัน

สิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของคนทำงาน นั่นคือการมีแบบอย่างที่ดีและการสร้างแรงจูงใจ ดังนั้นการที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ต้องมีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นลงมายังผู้ใต้บังคับบัญชา 

วันนี้ผู้เขียนจึงมีบทความดีๆ ที่จะเป็นแนวทาง/วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้"

download >>  http://202.28.24.45/mis/document/file_link/120417_121006.pdf

 

แสดงความคิดเห็น