เรื่อง : ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ 11/59
โดย : ปิยะนุช  สวัสดี     เขียนเมื่อ : 2017-08-30 11:39:15     คนอ่าน : 206     ความคิดเห็น : 0

        ๑.๑๗ ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร     

                   เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (นางสาวปิยะนุช สวัสดี) ได้รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

                   ๑. การสื่อสารภายในสำนักงานคณะ

                                    ๑.๑ การประชุมหัวหน้างาน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานคณะ  สรุปผลการประชุมมีดังนี้

                                            ๑) ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่  ๑๐/๕๙  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานคณะ  

                                             ๒) เลขานุการคณะ ติดตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลที่สำนักงานคณะ ได้รับจัดสรร คือ การปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๔๐๐ คน และโครงการจัดทำแผงหลังคาโซล่าเซลล์

                                               ๓)  ปัญหาเรื่องความล่าช้าเรื่องการเบิกจ่ายทุน TA ที่ประชุมจึงเสนอให้หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และหัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ หาแนวทางในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ ศึกษากระบวนการในเรื่องนี้หรือแนวปฏิบัติที่ดีจากคณะอื่นๆ 

                                                ๔) สรุปผลจากการประชุมร่วมกับเลขานุการส่วนงานและผู้อำนวยการกองต่างๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย (ประชุมทุก ๓ เดือน)

                                                             เป็นการแจ้งข่าวสาร การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ทุกส่วนงานรับทราบ ทั้งนี้ ได้รับข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในให้คณะจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน ทั้งการเงินรับและการเงินจ่าย จึงได้นำมาหารือกับรองฯบริหารและหัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุเพื่อจัดทำแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (ไฟล์แนบ) ซึ่งจะนำมาปรับใช้ในงานอื่นๆ ต่อไป

                                                ๕) แจ้งรายละเอียดของโครงการเกี่ยวกับศิษย์เก่าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ

                                              ๖) ติตตามการจัดทำเอกสาร ISO มีกำหนดส่งภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                                              ๗) ติดตามการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ปรับปรุง/เพิ่มเติม Email

                                              ๘)  ขอความร่วมมือทุกงาน รวบรวมกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งมายังสำนักงานคณะ เพื่อจัดทำฐานขัอมูล                                                 )             

                                                 โดยมีกำหนดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งจะได้มีการสอบถามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อไป

                                     ๒.ความคืบหน้า การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ISO

                   ขณะนี้อยู่ระหว่างให้แต่ละงานปรับปรุงหัวข้อเอกสารตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา    ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ปรึกษา (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ) ๒ งาน  คืองานนโยบายและแผนฯ และงานบริหารงานวิจัยฯ

ข้อมูลการจัดทำเอกสาร ISO ของแต่ละงาน มีดังนี้

ลำดับ

งาน

ระเบียบปฏิบัติ (QP)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI)

งานนโยบายและแผนฯ 

๑๘ เรื่อง

๕๙ เรื่อง

งานบริหารงานวิจัยฯ

๑๒ เรื่อง

๑๓ เรื่อง

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

๗ เรื่อง

๑๘ เรื่อง

งานบริหารทั่วไป

๖ เรื่อง

๑๘ เรื่อง

งานบริการการศึกษาฯ

N/A

N/A

แผนดำเนินงาน :   หน่วยงานจัดทำ QP และ WI  (มีกำหนดภายใน ๓๐ วัน)และเริ่ม implement   (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

          มีกำหนดจัด วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะ

๔. กิจกรรม Lunch talk 

               สำนักงานคณะ มีกำหนดจัดกิจกรรม lunch talk ประจำเดือนธันวาคม ในวันที่

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

 ๕. โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time

 มีกำหนดจัด เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. (๑.๕ ชั่วโมง)  โดยจัดเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์  (ยกเว้น

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

 ๖.  โครงการ Happy Time for all

             ตามที่สำนักงานคณะ ได้ดำเนินการออกแบบสอบถามโครงการ Happy Time for all โดยมีกำหนดปิดรับผลจากแบบสอบถาม วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  นั้น มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน นั้น สรุปผลจากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้

              กิจกรรมเดิมที่ต้องการให้คงอยู่ ๓ ลำดับแรก คือ

                                              ๑) การทำอาหารสุขภาพ

                                              ๒) โยคะ

                                              ๓) เปตอง / แบตมินตัน

                                              กิจกรรมใหม่ที่ต้องการให้คณะจัด

                                              เต้นแอโรบิค / ออมเงินรายวัน / ทำอาหารอาเซียน / สภากาแฟ / ปลูกผักสวนครัว/ สอนงานศิลปะ งานฝีมือต่างๆ / ดนตรี / จัดดอกไม้ / เชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงาน เช่น การวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนทางการเงิน การดูแลสุขภาพกาย-ใจ ฯลฯ

               เวลาที่ต้องการจะให้จัดกิจกรรม ๒ ลำดับแรก
๑) วันศุกร์ ช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
               ๒) วันพุธ ช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐

                               กิจกรรม Happy Time Special : จัดดอกไม้ / แต่งหน้า

   ๗. ความคืบหน้าของการดำเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ งบมาตรการเร่งรัดฯ ในส่วนของสำนักงานคณะ มีดังนี้รายการ

รายการ

ความคืบหน้า

1. โครงการปรับปรุงหอประชุม

 

บริษัทได้เข้าดำเนินการในส่วนระบบเสียง ภาพ แล้วเสร็จประมาณ ๕๐% ส่วนระบบไฟ และแอร์ แล้วเสร็จ ๔๐% คาดว่าจะเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

2. โครงการแผงหลังคา solar cell

 

ติดตั้งโครงวางแผง solar cell บนหลังคา

ติดตั้งรางระบบสายไฟฟ้าสำหรับ solar cell

ติดตั้งทางเดินขึ้นบนหลังคาจากหลังคาด้านหลัง

อยู่ระหว่างรอแผง  คาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๘. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

               ๘.๑ กิจกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นดีเด่น วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานคณะ

               ๘.๒ เชิญชวนผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะ และวันขึ้น

ปีใหม่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานคณะ

               ๘.๓ มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการ เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วม ๒๐ คน หัวข้อฝึกอบรม มีได้แก่ จิตวิทยาการทำงาน การสร้างทีมงานแห่งความสุข การสร้างวัฒนธรรม และ การพัฒนาวัฒนธรรมให้ออกมาเป็นพฤติกรรม

 

 

แสดงความคิดเห็น