อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการบริการทางวิชาการอื่นๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายการทั้งหมด = 234 รายการ
ID รายการทดสอบ/วิเคราะห์/เครื่องมือ/บริการทางวิชาการ รายละเอียด หน่วย/จำนวน ราคา/ตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง
(10ตัวอย่างขึ้นไป)
หมายเหตุ
1 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.1 Total Bacterial Count (AOAC, APHA และ TPC) 400.00 360.00
2 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.2 Yeast and Mold Count 500.00 450.00
3 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.3 Coliform bacteria (MPN Method) 400.00 320.00
4 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.4 Escherichia coli 750.00 600.00
5 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.5 Staphylococcus aureus 750.00 600.00
6 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.6 Vibrio parahemolyticus 750.00 600.00
7 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.7 Salmonella spp. 1,000.00 900.00
8 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.8 Shigella spp. 750.00 600.00
9 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.9 Bacillus cereus 750.00 600.00
10 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.10 มีโซฟิลิก ชนิดแอโรบและแอนแอโรบ Mesophilic bacteria (aerobe and anaerobe) 2,800.00 2,520.00
11 1. วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 1.11 เทอร์โมฟิลิก ชนิดแอโรบและแอนแอโรบ Thermophilic bacteria (aerobe and anaerobe) 2,800.00 2,520.00
12 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.1 ความชื้น (Moisture Content) และปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid) 300.00 240.00
13 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.2 เถ้า (Ash) 350.00 280.00
14 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.3 ไขมัน (Crude Fat) 500.00 400.00
15 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.4 โปรตีน (Protein) และไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) โดย Kjeldahl Method 500.00 400.00
16 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.5 โปรตีน (Protein) และไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) โดย Combustion Method 400.00 320.00
17 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.6 เส้นใย (Crude Fiber) 800.00 640.00
18 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.7 คาร์โบไฮเดรต ความชื้น เถ้า ไขมัน และโปรตีน (การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณ Proximate Analysis) 1,600.00 1,280.00
19 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.8 ปริมาณไนโตรเจนที่ระเหยได้ (Total Volatile Nitrogen) 500.00 400.00
20 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.9 ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing Sugar) โดย DNS Method 500.00 400.00
21 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.10 ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing Sugar) โดย Lane and Eynon Method 600.00 480.00
22 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.11 ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar) โดย Phenol-Sulfuric Method 700.00 560.00
23 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.12 ปริมาณน้ำตาลซูโครส (Sucrose) 700.00 560.00
24 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.13 ปริมาณแอมิโลส (Amylose) 600.00 480.00
25 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.14 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 100.00 80.00
26 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.15 ค่าความเป็นกรดที่ระเหยได้ (Volatile Acidity) 500.00 400.00
27 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.16 ค่าความเป็นกรดที่ระเหยไม่ได้ (Non-Volatile Acidity) 500.00 400.00
28 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.17 ปริมาณกรดทั้งหมด (Total Titratable Acidity) 500.00 400.00
29 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.18 ปริมาณเกลือ (NaCl) 300.00 240.00
30 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.19 ปริมาณกรดซอร์บิกและกรดเบนโซอิก (Sorbic Acid, Benzoic acid) 2,500.00 2,000.00
31 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.20 ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 600.00 480.00
32 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.21 ปริมาณแอลกอฮอล์ (Ethanol) (Distillation Method) 500.00 400.00
33 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.22 ปริมาณแอลกอฮอล์ (Ethanol) (Ebulliometer) 300.00 240.00
34 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.23 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดย DPPH Method 800.00 640.00
35 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.24 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด (Total Phenolic Content) 800.00 640.00
36 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.25 ปริมาณเพอร์ออกไซด์ (Peroxide Value) 500.00 400.00
37 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.26 ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) 500.00 400.00
38 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.27 ปริมาณไอโอดีน (Iodine Value) 600.00 480.00
39 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.28 ค่าซาพอนนิฟิเคชัน (Saponification Number) 600.00 480.00
40 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.29 ค่าสี (Color) 100.00 80.00
41 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.30 ปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) 100.00 80.00
42 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.31 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (Total Soluble Solid) 200.00 160.00
43 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.32 ไซโลส (Xylose) โดยใช้เครื่อง HPLC 1,500.00 1,350.00
44 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.33 ฟรุคโตส (Fructose) โดยใช้เครื่อง HPLC 1,500.00 1,350.00
45 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.34 ซูโครส (Sucrose) โดยใช้เครื่อง HPLC 1,500.00 1,350.00
46 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.35 มอลโทส (Maltose) โดยใช้เครื่อง HPLC 1,500.00 1,350.00
47 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.36 ราฟฟิโนส (Raffinose) โดยใช้เครื่อง HPLC 1,500.00 1,350.00
48 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.37 กลูโคส (Glucose) โดยใช้เครื่อง HPLC 1,500.00 1,350.00
49 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.38 การตกตะกอนเซลล์ (1.5-15 มิลลิลิตร) 150.00 135.00
50 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.39 การตกตะกอนเซลล์ (50-250 มิลลิลิตร) 350.00 315.00
51 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.40 ปริมาณวิตามินซีในอาหารโดยใช้เครื่อง HPLC 1,000.00 500.00
52 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.41 ปริมาณแอลดีไฮด์ (Aldehyde) (แอซิทัลดีไฮด์ Acetaldehyde) 2,500.00 2,000.00
53 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.42 ปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol) 2,500.00 2,000.00
54 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.43 ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) 2,500.00 2,000.00
55 2. การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 2.44 คุณสมบัติทางความร้อนของอาหารโดยใช้เครื่อง DSC (กลาสทรานซิชั่น การหลอมเหลว กระบวนการตกผลึก และความจุความร้อน ไม่รวมการวัดค่าสี) 800.00 600.00
56 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.1 สารหนู Arsenic (As) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง 850.00 795.00
57 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.2 แคดเมียม Cadmium (Cd) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง 850.00 795.00
58 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.3 โครเมียม Chromium (Cr) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง 850.00 795.00
59 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.4 ทองแดง Copper (Cu) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง 850.00 795.00
60 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.5 เหล็ก Iron (Fe) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง 850.00 795.00
61 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.6 ตะกั่ว Lead (Pb) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง 850.00 795.00
62 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.7 ปรอท Mercury (Hg) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง 850.00 795.00
63 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.8 โซเดียม Sodium (Na) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง 850.00 795.00
64 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.9 แคลเซียม Calcium (Ca) ราคารวมค่าย่อยตัวอย่าง) 850.00 795.00
65 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.10 ค่าย่อยตัวอย่าง 300.00 300.00
66 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.11 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) 500.00 400.00
67 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.12 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) 500.00 400.00
68 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.13 ออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO) 200.00 160.00
69 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.14 ของแข็งทั้งหมด (Total Solids, TS) 250.00 200.00
70 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.15 สารแขวนลอย (Suspended Solids, SS) 250.00 200.00
71 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.16 สารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids, TDS) 300.00 240.00
72 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.17 ความกระด้างของน้ำ (Water Hardness) 200.00 160.00
73 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.18 แคลเซียม (Calcium, Ca) 200.00 160.00
74 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.19 ค่าความขุ่นของน้ำ (Optical Density) 100.00 80.00
75 3. วิเคราะห์โลหะและโลหะหนัก/วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 3.20 ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) 100.00 80.00
76 4. วิเคราะห์กรดอินทรีย์ 4.1 กรดแอซีติกหรือกรดน้ำส้มสายชู (Acetic Acid) 2,200.00 1,980.00
77 4. วิเคราะห์กรดอินทรีย์ 4.2 กรดออกซาลิก (Oxalic Acid) 2,200.00 1,980.00
78 4. วิเคราะห์กรดอินทรีย์ 4.3 กรดแล็กทิก (Lactic Acid) 2,200.00 1,980.00
79 4. วิเคราะห์กรดอินทรีย์ 4.4 กรดซิตริกหรือกรดมะนาว (Citric Acid) 2,200.00 1,980.00
80 4. วิเคราะห์กรดอินทรีย์ 4.5 กรดโพรพิโอนิก (Propionic Acid) 2,200.00 1,980.00
81 4. วิเคราะห์กรดอินทรีย์ 4.6 กรดบิวทีริก (Butyric Acid) 2,200.00 1,980.00
82 5. วิเคราะห์กรดไขมัน 5.1 กรดลอริก (Lauric Acid, C12:0) 2,200.00 1,980.00
83 5. วิเคราะห์กรดไขมัน 5.2 กรดโอเลอิก (Oleic Acid, C18:1) 2,200.00 1,980.00
84 5. วิเคราะห์กรดไขมัน 5.3 กรดลิโนเลอิก (Linoleic Acid, C18:2) 2,200.00 1,980.00
85 6. การวัดสมบัติอื่นๆ 6.1 การกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง (TD) 10,000.00 10,000.00
86 6. การวัดสมบัติอื่นๆ 6.2 เวลาฆ่าเชื้อในอาหารกระป๋อง 10,000.00 10,000.00
87 6. การวัดสมบัติอื่นๆ 6.2 เวลาฆ่าเชื้อในอาหารกระป๋อง นอกสถานที่ (ไม่รวมค่าเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่) 12,000.00 12,000.00
88 6. การวัดสมบัติอื่นๆ 6.3 ค่าพลังงานของอาหาร (Bomb Calorimeter) 1,000.00 1,000.00
89 6. การวัดสมบัติอื่นๆ 6.4 ความหนืดของอาหาร (Brookfield Viscometer) 320.00 320.00
90 6. การวัดสมบัติอื่นๆ 6.5 ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร (Texture Analyzer) 500.00 400.00
91 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.1 เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร (Texture Analyzer, TA) 1 ครั้ง 1,000.00
92 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.2 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ 2 ชั้น 1 ครั้ง 500.00
93 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.3 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและเวลาพร้อมสายวัด 4 เส้น 1 ครั้ง 4,000.00
94 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.4 เครื่องวัดความหนืด (Brookfield Viscometer) 1 ครั้ง 1,000.00
95 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.5 เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบดีสโบว์ล (Disc Bowl Centrifuge) 1 ครั้ง 1,000.00
96 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.6 เครื่องเขย่าตะแกรงแยกขนาด (Sieve Shaker) 1 ครั้ง 500.00
97 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.7 เครื่องระเหย (ราคารวม Boiler ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) 1 ครั้ง 5,000.00 ราคารวม Boiler ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
98 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.8 เครื่องฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแบบพ่นน้ำภายใต้ความดัน (Water Spray Retort) และเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 6,000.00 ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
99 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.8 เครื่องฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแบบพ่นน้ำภายใต้ความดัน (Water Spray Retort) 1 ครั้ง 3,000.00
100 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.8 เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) 1 ครั้ง 3,000.00
101 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.9 เครื่องกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillaion) 1 ครั้ง 5,000.00
102 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.10 เครื่องอบแห้งแบบถาด (Armfield Tray Dryer) 1 ครั้ง 500.00
103 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.11 การบริการใช้สายวัดอุณหภูมิ 1 เส้น 1 ครั้ง 1,000.00
104 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.12 เครื่องวัดพลังงาน (Bomb Calorimeter) 1 ครั้ง 2,000.00
105 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.13 การใช้บริการโรงงานต้นแบบพร้อมอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 1 วัน 2,000.00
106 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.14 การใช้บริการห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 1 วัน 2,000.00
107 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.15 ตู้อบลมร้อนแบบใช้ไฟฟ้า (Hot Air Dryer) 1 วัน 1,000.00
108 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.16 รางไล่อากาศด้วยไอน้ำ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 3,500.00 ราคารวม Boiler
109 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.17 หม้อกวนแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือก 2 ชั้น ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง (ราคารวม boiler) 1 ครั้ง 4,000.00 ราคารวม Boiler ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
110 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.18 เครื่องแยกกากและของเหลวแบบหมุนเหวี่ยง 1 ครั้ง 500.00
111 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.19 เครื่องบดเนื้อ (Meat Grinder) 1 ครั้ง 240.00
112 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.20 เครื่องสับเนื้อ (Bowl Chopper) 1 ครั้ง 360.00
113 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.21 เครื่องสับผลไม้ 1 ครั้ง 500.00
114 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.22 เครื่องคั้นกะทิหรือผลไม้แบบ Hydraulic Pressure 1 ครั้ง 2,000.00
115 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.23 เครื่องผลิตน้ำเย็น Carrier 1 ครั้ง 1,200.00
116 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.24 เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดเซชั่น 1 ครั้ง 1,000.00
117 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.25 ห้องเย็นอุณหภูมิ +4 องศาเซลเซียส 1 กก./วัน 1.00
118 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.26 ห้องแช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 1 กก./วัน 2.00
119 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.27 ห้องแช่แข็งแบบ Air Blast อุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส (ขั้นต่ำ 100 กก.) 1 กก. 10.00
120 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.28 ตู้อบลมร้อนไฟฟ้าแบบถาด (เครื่องเล็ก) 1 กก. 50.00
121 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.29 เครื่องรีดปิดปากถุงอัตโนมัติชนิดอัดก๊าซ 1-10 ถุง 15.00
122 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.30 เครื่องรีดปิดปากถุงอัตโนมัติแบบสุญญากาศ 1-10 ถุง 10.00
123 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.31 เครื่องปิดฝากระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 202 (รวมราคากระป๋องแล้ว) 1 กระป๋อง 10.00 รวมราคากระป๋องแล้ว
124 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.31 เครื่องปิดฝากระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 211 (รวมราคากระป๋องแล้ว) 1 กระป๋อง 10.00 รวมราคากระป๋องแล้ว
125 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.31 เครื่องปิดฝากระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 (รวมราคากระป๋องแล้ว) 1 กระป๋อง 15.00 รวมราคากระป๋องแล้ว
126 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.31 เครื่องปิดฝากระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 307 (รวมราคากระป๋องแล้ว) 1 กระป๋อง 15.00 รวมราคากระป๋องแล้ว
127 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.31 เครื่องปิดฝากระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 603 (รวมราคากระป๋องแล้ว) 1 กระป๋อง 25.00 รวมราคากระป๋องแล้ว
128 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.32 เครื่องสกัดไขมัน (หากเกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง) 1 ชั่วโมง 200.00
129 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.33 เตาเผา (Muffle Furnaces) (หากเกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง) 1 ชั่วโมง 300.00 หากเกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
130 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.33 เตาเผา (Muffle Furnaces) 1 วัน 1,200.00
131 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.34 ตู้อบหาความชื้น (หากเกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง) 1 ชั่วโมง 160.00 หากเกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
132 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.35 เครื่องบด Hammer Mill (หากเกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง) 1 ชั่วโมง 500.00 หากเกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
133 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.36 เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (RVA) 1 ตัวอย่าง 600.00
134 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.37 เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งระดับห้องปฏิบัติการ (Freeze Dryer) 1 วัน (24 ชม.) 3,000.00
135 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.38 การใช้บริการห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส 1 ครั้ง /3 ชั่วโมง 4,000.00
136 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.39 ตู้อบลมร้อนแบบสุญญากาศ (Vacuum Oven) 1 ชั่วโมง 300.00
137 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.39 ตู้อบลมร้อนแบบสุญญากาศ (Vacuum Oven) 1 วัน 1,200.00
138 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.40 เครื่องวัดสี (Hunterlab, Minolta) 1 ชั่วโมง 300.00
139 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.40 เครื่องวัดสี (Hunterlab, Minolta) 1 วัน 1,200.00
140 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.41 เครื่องวัดสี (Hunterlab, Color Quest XE) 1 ชั่วโมง 300.00
141 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.41 เครื่องวัดสี (Hunterlab, Color Quest XE) 1 วัน 1,200.00
142 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.42 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 ชั่วโมง 300.00
143 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.42 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 วัน 1,000.00
144 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.43 เครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำ (Water Bath Shaker) 1 ชั่วโมง 100.00
145 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.43 เครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำ (Water Bath Shaker) 1 วัน 500.00
146 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.44 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Protein Analyzer) 1 ชั่วโมง 300.00
147 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.44 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Protein Analyzer) 1 วัน 1,200.00
148 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.45 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Combustion) 1 ชั่วโมง 600.00
149 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.45 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Combustion) 1 วัน 2,400.00
150 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.46 เครื่องวัดความชื้น (Moisture Balance) 1 ชั่วโมง 200.00
151 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.46 เครื่องวัดความชื้น (Moisture Balance) 1 วัน 1,000.00
152 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.47 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ (Homogenizer) 1 ชั่วโมง 200.00
153 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.47 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ (Homogenizer) 1 วัน 1,000.00
154 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.48 เครื่องวิเคราะห์กากใย (Fiber Analyzer) 1 ชั่วโมง 500.00
155 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.48 เครื่องวิเคราะห์กากใย (Fiber Analyzer) 1 วัน 2,000.00
156 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.49 หม้อฆ่าเชื้อด้วยความดันขนาดเล็ก (Autoclave) 1 ครั้ง 400.00
157 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.50 เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ 1 ครั้ง 750.00
158 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.51 เครื่องระเหยแบบสุญญากาศอินฟาเรด 1 ครั้ง 750.00
159 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.52 เครื่องทอดสุญญากาศ (ขนาดเล็ก) ไม่รวมค่าน้ำมัน 1 ครั้ง 1,000.00
160 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.53 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Incubator (ตู้บ่ม) 1 วัน 200.00
161 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.53 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Incubator (ตู้บ่ม) 1 เดือน 2,000.00
162 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.54 ตู้แช่แข็งแบบเป่าลมเย็น Air Blast Freezer เครื่องเล็ก 1 ครั้ง 500.00
163 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.55 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) กำลังการผลิต 3-5 L/hr 1 ครั้ง 3,000.00
164 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.56 เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (high intensity ultrasonic processor) 1 ชั่วโมง 100.00
165 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.56 เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (high intensity ultrasonic processor) 1 วัน 600.00
166 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.57 เครื่องผลิตเม็ดบีด (Encapsulator) 1 ชั่วโมง 500.00
167 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.1 เครื่องมือพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 7.1.57 เครื่องผลิตเม็ดบีด (Encapsulator) 1 วัน 3,000.00
168 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.1 เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ (Freeze Dryer) เครื่องขนาดใหญ่ พื้นที่ชั้นวาง 70 x 90 cm จำนวน 9 ชั้น อุณหภูมิห้องใช้งาน -50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ห้องดึงความชื้น -80 องศาเซลเซียส 1 วัน (24 ชม.) 10,000.00
169 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.1 เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ (Freeze Dryer) เครื่องขนาดกลาง พื้นที่ชั้นวาง 50 x 35 cm จำนวน 6 ชั้น จำนวน 12 ถาด อุณหภูมิห้องใช้งาน -40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ห้องดึงความชื้น -60 องศาเซลเซียส 1 วัน (24 ชม.) 10,000.00
170 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.2 เครื่องทอดสุญญากาศ (ไม่รวมค่าน้ำมันทอด) (Vacuum Fryer) ขนาดบรรจุน้ำมัน 100 ลิตร / ขนาดตะกร้าทอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 cm ลึก 40 cm 1 ครั้ง 3,000.00
171 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.3 เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum Dryer) หน้ากว้างลูกกลิ้ง 400 mm อุณหภูมิ 40-150 องศาเซลเซียส 1 ครั้ง 1,500.00
172 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.4 เครื่องแช่แข็งแบบใช้ลมเย็นเป่า (Air Blast Freezer) ขนาดพื้นที่ภายใน 70 x 55 x 150 จำนวนชั้นที่ใส่ได้ 5-10 ชั้น ช่วงอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส 1 ครั้ง 1,000.00
173 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.5 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ (Microwave vacuum Rotary Dryer) ขนาดถังบรรจุ 300 ลิตร / กำลัง 4,800 W Vacumm -600 มิลิเมตรปรอท หรือ -0.8 bar 1 ครั้ง 2,000.00
174 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.6 ตู้อบลมร้อนแบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก (Hot air oven) จำนวนชั้นทีใส่ได้ 60 cm x 40 cm จำนวน 6 ชั้น ช่วงอุณหภูมิ 45-90 องศาเซลเซียส 1 วัน 1,000.00
175 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.7 เครื่องบรรจุซองซีลแบบแนวนอน ลักษณะซอง แบบ 3 ตะเข็บ หน้ากว้างอุปกรณ์ 240 มม. ผลิตภัณฑ์ กว้าง 50 mm วัสดุที่ใช้ Metallized, PE, PS, PP และอื่นๆ กำลังการบรรจุเฉลี่ย 10-20 ซอง / นาที 1 วัน 1,500.00
176 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.8 เครื่องบรรจุของเหลวหรือเครื่องเติมของเหลว กำลังการผลิต 0-40 ขวด/นาที ปริมาตรบรรจุ 100 ml ถึง 1,000 ml 1 วัน 1,500.00
177 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.9 เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) กำลังการผลิต 8-10 L/hr 1 ครั้ง 4,500.00
178 7. การให้บริการเครื่องมือพิเศษ 7.2 เครื่องมือระดับ Pilot Scale 7.2.9 เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) กำลังการผลิต 8-10 L/hr 1 วัน 7,000.00
179 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ขั้นต้น 1 ผลิตภัณฑ์ 50,000.00
180 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ขั้นสูง 1 ผลิตภัณฑ์ 100,000.00
181 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 130,000.00
182 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.2 การทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ (Sensory Test) ขั้นต้น หลักเกณฑ์ : ผู้ทดสอบ 50 คน ทดสอบภายในห้องประเมินทางประสาทสัมผัส ไม่มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยาก 1 ผลิตภัณฑ์ 20,000.00
183 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.2 การทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ (Sensory Test) ขั้นกลาง หลักเกณฑ์ : ผู้ทดสอบ 50 คน สามารถหาได้ทั่วไป มีการเตรียมตัวอย่างหลายขั้นตอน 1 ผลิตภัณฑ์ 35,000.00
184 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.2 การทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ (Sensory Test) ขั้นสูง หลักเกณฑ์ : ผู้ทดสอบกลุ่มพิเศษ การทดสอบพิเศษ 1 ผลิตภัณฑ์ 85,000.00
185 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.3 การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส หลักเกณฑ์ : 1 การทดสอบ ตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง ใช้ผู้ทดสอบชิมผ่านการคัดเลือก ประมาณ 20-30 คน 1 ผลิตภัณฑ์ 20,000.00
186 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.4 การทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf Life Testing) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น 1 ผลิตภัณฑ์ 40,000.00 ขั้นต่ำ 40,000.00
187 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.4 การทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf Life Testing) ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง 1 ผลิตภัณฑ์ 40,000.00 ขั้นต่ำ 40,000.00
188 8. บริการทดสอบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8.4 การทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf Life Testing) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 1 ผลิตภัณฑ์ 40,000.00 ขั้นต่ำ 40,000.00
189 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.1 น้ำหนักมาตรฐาน (Basic Weight) 1 ตัวอย่าง 400.00
190 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.2 ความหนา (Thickness) 1 ตัวอย่าง 200.00
191 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.3 น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษลูกฟูกแต่ละชั้น (Basic Weight of the Component Paper) แผ่นกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น (Single Wall) 1 ตัวอย่าง 600.00
192 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.3 น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษลูกฟูกแต่ละชั้น (Basic Weight of the Component Paper) แผ่นกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Double Wall) 1 ตัวอย่าง 800.00
193 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.3 น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษลูกฟูกแต่ละชั้น (Basic Weight of the Component Paper) แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Triple Wall) 1 ตัวอย่าง 1,000.00
194 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.4 การต้านทานแรงดันทะลุของกระดาษ (Bursting Strength) 1 ตัวอย่าง 500.00
195 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.5 การต้านทางแรงดันทะลุของกระดาษลูกฟูก (Bursting Strength) 1 ตัวอย่าง 500.00
196 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.6 การดูดซึมของน้ำ (Water Absorption-Cobb's Test) กระดาษเหนียว (Kraft Paper) 1 ตัวอย่าง 500.00
197 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.6 การดูดซึมของน้ำ (Water Absorption-Cobb's Test) กระดาษลูกฟูก (Corrugated Fiberboard) 1 ตัวอย่าง 500.00
198 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.7 การต้านทางแรงฉีกขาด (Tearing resistance) 1 ตัวอย่าง 500.00
199 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.8 การต้านทางแรงดึงขาดและการยืดตัว (Tensile Strength and Elongation) 1 ตัวอย่าง 600.00
200 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.9 ความทนทานต่อการพับ (Folding Endurance) 1 ตัวอย่าง 500.00
201 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.10 ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Flat Crush Resistance) 1 ตัวอย่าง 500.00
202 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.11 ความต้านทางแรงกดลอนลูกฟูกตามแนวตั้ง (Edgewise Crush Resistance) 1 ตัวอย่าง 500.00
203 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.12 ความต้านทางแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาษทำลูกฟูก (Flat Crush of Corrugating Medium) 1 ตัวอย่าง 500.00
204 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.13 ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush Resistance) 1 ตัวอย่าง 500.00
205 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ (Paper and Board) 9.1.14 ความต้านทานแรงดึงของรอยต่อกล่อง (Tensile Strength of Manufacturer's Joint) 1 ตัวอย่าง 600.00
206 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.1 ความหนา (Thickness) 1 ตัวอย่าง 300.00
207 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.2 ความต้านทานการโค้งงอ (Flexural Stiffness) 1 ตัวอย่าง 500.00
208 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.3 การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (Water Vapor Transmission Rate) ฟิล์มพลาสติกที่มีอะลูมิเนียมฟอล์ยเป็นส่วนประกอบ (Plastic Film with Aluminum Foil) 1 ตัวอย่าง 2,200.00
209 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.3 การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (Water Vapor Transmission Rate) ฟิล์มเมทัลไลซ์ (Metallized Film) 1 ตัวอย่าง 1,800.00
210 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.3 การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (Water Vapor Transmission Rate) ฟิล์มพลาสติกชนิดอื่น ๆ (Other Plastic Films) 1 ตัวอย่าง 1,400.00
211 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.4 การวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซ (Gas Transmission Rate) ฟิล์มพลาสติกที่มีอะลูมิเนียมฟอล์ยเป็นส่วนประกอบ (Plastic Film with Aluminum Foil) 1 ตัวอย่าง 2,500.00
212 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.4 การวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซ (Gas Transmission Rate) ฟิล์มเมทัลไลซ์ (Metallized Film) 1 ตัวอย่าง 2,000.00
213 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.4 การวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซ (Gas Transmission Rate) ฟิล์มพลาสติกชนิดอื่น ๆ (Other Plastic Films) 1 ตัวอย่าง 1,500.00
214 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกและแผ่นพลาสติก (Plastics Film and Sheet) 9.2.5 วัดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ (Oxygen/Carbon Dioxide in Head Space of Containers) 1 ตัวอย่าง 200.00
215 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.3 วิเคราะห์แคลอรี่ด้วยความร้อนสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Differential Scanning Calorimeter, DSC) 1 ตัวอย่าง 800.00
216 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.4 วิเคราะห์ค่าความชื้นในวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Moisture Content) 1 ตัวอย่าง 400.00
217 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.5 จำแนกประเภทสารในวัสดุบรรจุภัณฑ์โดยการวิเคราะห์ด้วยอินฟาเรด (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, FTIR) 1 ตัวอย่าง 600.00
218 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.6 วิเคราะห์ปริมาณสารในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer) 1 ตัวอย่าง 1,000.00
219 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.7 วัดมุมสัมผัสของหยดน้ำ (Contact Angle Analyze) 1 ตัวอย่าง 500.00
220 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.8 กล้องจุลทรรศน์ พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล (Microscope with Digital Camera) 1 ตัวอย่าง 300.00
221 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.9 เครื่องบดอัดแบบ 2 ลูกกลิ้ง (Two roll mill) 3 ชั่วโมง 1,500.00
222 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.10 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยความร้อน (Hydraulic hot compression molding) 3 ชั่วโมง 1,500.00
223 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.11 เครื่องอัดรีดขึ้นรูปชนิดเกลียวคู่ (Twin screw extruder) 3 ชั่วโมง 3,000.00
224 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.12 เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นแบบสุญญากาศ (Thermoforming) 1 ชั่วโมง 500.00
225 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.13 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection molding) 3 ชั่วโมง 3,000.00
226 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.14 เครื่องพิมพ์ขึ้นรูปแบบ 3 มิติ (3D printer) 1 ชั่วโมง 80.00
227 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.15 เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน DLS (Dynamic Light Scattering 0.3 nm – 10 micron) 1 ตัวอย่าง (อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) 500.00
228 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.15 เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน DLS (Dynamic Light Scattering 0.3 nm – 10 micron) 1 ตัวอย่าง (อุณหภูมิอื่นๆ) 1,000.00
229 9. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษ 9.16 เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (Thermogravimetry analyzer for bioplastic materials) TGA 1 ตัวอย่าง 1,000.00
230 10. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 10.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 1 แบบ แก้ไขไม่เกิน 3 ครั้ง 1 ตัวอย่าง 1,000.00
231 10. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 10.2 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 2 แบบ เลือกมา 1 แบบ แก้ไขไม่เกิน 3 ครั้ง 1 ตัวอย่าง 2,000.00
232 10. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 10.3 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 3 แบบ เลือกมา 1 แบบ แก้ไขไม่เกิน 3 ครั้ง 1 ตัวอย่าง 3,000.00
233 10. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 10.4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 แบบ แก้ไขไม่เกิน 3 ครั้ง 1 ตัวอย่าง 3,000.00
234 10. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 10.5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 แบบ เลือกมา 1 แบบ แก้ไขไม่เกิน 3 ครั้ง 1 ตัวอย่าง 5,000.00
หน่วยเงิน = เงินบาท