1
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
14
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
28
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
9
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
32
งานบริการร่วมภาครัฐและเอกชน