2
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
39
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
27
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
39
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
11
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
40
งานบริการร่วมภาครัฐและเอกชน