23
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
52
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
42
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
15
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
21
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล