เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 8 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2266 QP-FS 01 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2268 QP-FS 03 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2269 QP-FS 04 การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2973 QP-FS 02 การจัดทำเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2974 QP-FS 05 การยืมเงินทดรองหมุนเวียนของคณะ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2975 QP-FS 06 เงินยืมทดรองราชการ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2976 QP-FS 07 การรับเงินและการนำฝากธนาคาร หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2978 QP-FS 13 การจัดทำเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ