เอกสารประเภท = ISO


รายการทั้งหมด = 7 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2266 QP-FS 01 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2267 QP-FS 02 การจัดทำเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2268 QP-FS 03 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2269 QP-FS 04 การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2270 QP-FS 05 การยืมเงินทดรองหมุนเวียนของคณะ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2271 QP-FS 06 เงินยืมทดรองราชการ หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2272 QP-FS 07 การรับเงินและการนำฝากธนาคาร หน่วยการเงิน อังศุมารินทร์ เจริญเกษ