เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 4 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2275 QP-FS 10 การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2276 QP-FS 11 การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2277 QP-FS 12 การจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2977 QP-FS 09 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ หน่วยพัสดุ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ