เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 15 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2217 QP-ES 04 ทุนการศึกษาภายในคณะ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2218 QP-ES 05 หอพักนักศึกษาและสวัสดิภาพของนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2219 QP-ES 06 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2220 WI-ES 06-1 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2221 WI-ES 06-2 การจัดกิจกรรม Road Show หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2222 QP-ES 07 งานวินัยนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2223 QP-ES 08 การให้คำปรึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2224 QP-ES 09 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2225 QP-ES 10 การดำเนินงานด้านโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2226 WI-ES 10-1 โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาในส่วนรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2227 WI-ES 10-2 โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาในส่วนรับผิดชอบของสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2228 QP-ES 11 ทุนการศึกษาภายนอกคณะ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2229 QP-ES 12 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2230 QP-ES 13 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2231 QP-ES 14 กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ