เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 8 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2207 WI-ES 02-4 การปิดหลักสูตร หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2210 QP-ES 03 งานวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2211 WI-ES 03-1 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2212 WI-ES 03-2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2213 WI-ES 03-3 การเสนอให้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2214 WI-ES 03-4 การเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2215 WI-ES 03-5 การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2216 WI-ES 03-6 การให้ทุนเพื่อช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ (ทุน TA) หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ