เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 9 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2292 QP-PP 03 การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2293 WI-PP 03-1 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2294 WI-PP 03-2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2295 WI-PP 03-3 การจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2296 QP-PP 04 การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพี่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2298 WI-PP 04-2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2299 QP-PP 05 การรายงานผลการดำเนินงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2316 QP-PP 19 การจัดการข้อร้องเรียน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
3132 WI-PP 04-1 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ