เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 14 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2278 QP-PP 01 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2279 WI-PP 01-1 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2280 WI-PP 01-2 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2281 WI-PP 01-3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2282 WI-PP 01-4 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2283 QP-PP 02 กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2284 WI-PP 02-1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2285 WI-PP 02-2 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2286 WI-PP 02-3 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2287 WI-PP 02-4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2288 WI-PP 02-5 การโอนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในระบบบัญชี 3 มิติ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2289 WI-PP 02-6 การบันทึก/เปลี่ยนแปลง งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ในระบบ e-budget หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2290 WI-PP 02-7 การโอนงบประมาณแผ่นดินไปต่างหน่วยงานและการโอนเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2291 WI-PP 02-8 การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ