เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 16 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2300 QP-PP 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2301 QP-PP 7 การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2302 WI-PP 07-1 ระบบจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Virtual Manager) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2303 WI-PP 07-2 ระบบการสำรองข้อมูล หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2304 QP-PP 8 การบริหารจัดการระบบบันทึกลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาทำงาน หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2305 QP-PP 9 การบริหารการจัดการกล้องวงจรปิด หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2306 QP-PP 10 การให้บริการด้านการผลิตสื่อ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2307 WI-PP 11-1 การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2308 WI-PP 11-2 การให้บริการยืม/คืนอุปกรณ์โสตฯ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2309 QP-PP 12 การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2311 QP-PP 14 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2312 QP-PP 15 การขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตคณะฯ และการปรับปรุงบัญชีรายชื่อบุคลากรและนักศึกษาที่ขอใช้บริการ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2313 QP-PP 16 ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจเช็คและแก้ปัญหาระบบเครือข่าย หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2314 QP-PP 17 การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2315 QP-PP 18 การให้บริการทางเทคนิคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วง หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2986 QP-PP 13 การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ