เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 7 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2232 QP-RA 01 การประสานงานทุนวิจัยแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2233 WI-RA 01-1 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2234 WI-RA 01-2 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2235 WI-RA 01-3 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะ หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2236 QP-RA 02 การประสานงานทุนวิจัยแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2237 QP-RA 03 การขอรับเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2238 QP-RA 04 การจัดทำวารสาร Food and Applied Bioscience Journal หน่วยบริหารงานวิจัย อังศุมารินทร์ เจริญเกษ